Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2015/12

 

 • Wykorzystanie urządzeń mobilnych w prognozowaniu deformacji
  Artykuł dotyczy zastosowania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w szkodach górniczych. Urządzenia mobilne coraz częściej stają się narzędziami wykorzystywanymi w pracach inżynierskich. W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania urządzeń mobilnych w szkodach górniczych. Zrealizowane zostały dwie aplikacje, które mogą stanowić element rozwiązań informatycznych stosowanych w zakresie szkód górniczych przez KGHM Polska Miedź S.A.
 • Symulacja zgazowania węgla uwzględniająca zmiany parametrów wytrzymałościowych skał
  W artykule przedstawiono wyniki modelowania numerycznego rozkładu naprężeń i przemieszczeń górotworu na skutek oddziałania naprężeń termicznych w trakcie prowadzenia procesu podziemnego zgazowania węgla, wykonanego w programie LFAC3D, opartym na metodzie różnic skończonych. Obliczenia numeryczne przeprowadzono w dwóch wariantach nie uwzględniając zmian parametrów geomechanicznych na skutek oddziaływania temperatury oraz po ich uwzględnieniu (na podstawie badań laboratoryjnych). Wyniki badań wykazały, że można uwzględnić zmiany właściwości geomechanicznych skał w zależności od działającej na nie temperatury, a tym samym dokładnie odwzorować proces podziemnego zgazowania i jego oddziaływania na stan naprężeń i przemieszczeń wokół komory reaktora. Uwzględnienie zmian parametrów geomechanicznych miało znaczny wpływ na obliczany stan naprężeń i przemieszczeń górotworu.
 • Zadania z zakresu rekultywacji gruntów zdegradowanych działalnością górniczą kopalń węgla kamiennego na terenie właściwości miejscowej OUG w Katowicach
  Artykuł poświęcono prezentacji efektów rekultywacji gruntów zdegradowanych działalnością górniczą, zrealizowanej bądź realizowanej przez kopalnie węgla kamiennego KHW S.A., KW S.A. i Tauronu Wydobycie S.A. Zaprezentowane sposoby zagospodarowania terenów pogórniczych stanowią ciekawe przykłady rozwiązań z zakresu rekultywacji, nadające zdegradowanym terenom nowe walory przyrodnicze, często cenniejsze od pierwotnych, wzbogacające krajobraz oraz umożliwiające tworzenie atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji dla lokalnych społeczności.
 • Wymagania techniczne dla dysz zraszających oraz metody ich badań podstawą opracowania normy krajowej (Komunikat)
  Zgodność wymiarowa, powtarzalność wykonania oraz jednolity program badań to kluczowe zagadnienia, mające swoje odzwierciedlenie w ocenie wyrobów i zastosowanych rozwiązaniach praktycznych. Istotnym instrumentem spełnienia tych elementów są wymagania normalizacyjne, które w przypadku braku norm europejskich często definiowane są na poziomie norm krajowych. W artykule przedstawiono efekty prac normalizacyjnych Komitetu Technicznego 285 w zakresie definiowania wymagań technicznych dla dysz zraszających, stosowanych w maszynach i urządzeniach pracujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
 • Sacrum wyobrażone w czarnym kruszcu. O rzeźbach świętej Barbary