Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2016/04


 • Destrukcja skał stropowych w rejonach ścian z zawałem stropu
  W artykule dokonano przeglądu wyników badań destrukcji górotworu nad wybraną przestrzenią w pokładzie węgla kamiennego, a także kształtowaniu się deformacji górotworu. Opisano specyfikę i prawidłowości przemieszczania się górotworu nad polami eksploatacji ścianowej prowadzonej z zawałem stropu. Następnie wyznaczono wysokości stref destrukcji (porowatości) górotworu nad polami krótkiej i długiej ściany eksploatowanej z zawałem stropu, a także nad parcelą utworzoną z dwóch długich ścian. Celem było określenie współczynnika wtórnej porowatości górotworu nad eksploatacją z zawałem stropu.
 • Kwalifikacje mierniczego górniczego i geologa górniczego w świetle zmian stanu prawnego w 2016 r.
  Artykuł prezentuje aktualny stan prawny w obszarze stwierdzania kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego. Wyjaśnia procedurę postępowania oraz zakres przedmiotowy egzaminu. Prezentuje szczegółowe wyjaśnienia w związku ze zmianami wprowadzonymi w 2016 r. do ustawy Prawo geologiczne i górnicze przez tzw. III ustawę deregulacyjną.
 • Uwagi nt. temperatury zastępczej klimatu, jako wskaźnika obciążenia cieplnego górników
  Korzystając z wyników pomiarów, wykonanych w okresie letnim 2014 r. przez kopalniane służby wentylacyjne w wyrobiskach kopalń węgla, analizowano za pomocą wybranych wskaźników cieplne warunki pracy w 335 miejscach uznanych za gorące. Uznano, że wskaźnik WBGTp daje zawyżone wyniki, bo nie uwzględnia prędkości przepływu powietrza. Natomiast temperatury zastępcza klimatu oraz temperatura śląska dają wyniki do siebie zbliżone. Najpełniejszą ocenę cieplnych warunków pracy daje wynik bilansu ciepła i wilgoci pomiędzy organizmem górnika a otoczeniem. Biorąc pod uwagę, że wdrożenie tego sposobu oceny zagrożenia klimatycznego może być związane z trudnościami natury obliczeniowej, zaproponowano zastosowanie w górnictwie węgla kamiennego temperatury zastępczej klimatu jako miernika cieplnych warunków pracy, przy czym wyznaczając jej wartość liczbową należy ograniczyć prędkość powietrza do 2,5 m/s.
 • Programy wspomagające projektowanie sieci elektroenergetycznych w podziemnych zakładach górniczych
  Artykuł poruszający zagadnienia związane z programami wspomagającymi obliczanie kopalnianych sieci elektroenergetycznych jest pierwszą tego rodzaju publikacją w miesięczniku Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. Zamiarem autorów jest zapoczątkowanie dyskusji na temat stosowanych programów użytkowych w celu przybliżenia tych zagadnień przede wszystkim osobom dozoru ruchu energomechanicznego odpowiedzialnym za nadzór i aktualizację dokumentacji prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wykorzystaniem programów wspomagających obliczenia.
 • Początki rodzimej balneologii