Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2016/07


 • Metoda uszczelniania otoczenia głowicy szybu Kościuszko w Kopalni Soli "Wieliczka"
  Dopływ wody do każdej kopalni, a zwłaszcza kopalni soli stanowi poważne zagrożenie. W artykule przedstawiono technologię doszczelniania górotworu otaczającego obudowę szybu Kościuszko w Kopalni Soli "Wieliczka", gdzie zastosowano iniekcję strumieniową, jako zasadniczą metodę wykonania ekranu przeciwfiltracyjnego na zewnątrz obudowy szybu i iniekcję klasyczną, jako metodę uzupełniającą doszczelnienia nasypu antropogenicznego, znajdującego się pod posadzką piwnicy szybowej. Do prac uszczelniających zastosowano zaczyny geopolimerowe i superplastyfikator, dzięki czemu znacznie poprawiono właściwości  reologiczne zaczynu i zwiększono odporność na korozję. Podczas prac prowadzono ciągły monitoring telemetryczny i wizyjny obudowy szybu, który specjalnie zaprojektowano i zainstalowano do tego celu.
 • Wymagania formalno-prawne w zakresie remontów i przebudowy kopalnianych, napowietrznych stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia
  Starzenie się aparatury napowietrznych stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia, zasilających podziemne zakłady górnicze, wymusza ich remonty i przebudowy. Budowa, przebudowa i remont tych stacji muszą być wykonane według wymagań Prawa geologicznego i górniczego, ale także Prawa budowlanego i kilku innych ustaw. Powoduje to, że procedury administracyjne związane z robotami są dość skomplikowane. Intencją niniejszego artykułu jest zebranie i przybliżenie tych procedur oraz wskazanie niejednoznaczności w obowiązujących przepisach. W podsumowaniu przedstawiono kolejno uporządkowane, główne czynności administracyjne i przygotowawcze, konieczne dla rozpoczęcia, wykonania i zakończenia robót.
 • O możliwości udostępniania planów ruchu zakładów górniczych, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
  Artykuł zajmuje się problematyką udostępniania planów ruchu zakładu górniczego oraz zawartych w nich informacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Przybliża ponadto tematykę udostępniania powyższych informacji w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Nowe technologie w poszukiwaniu niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
  W artykule przedstawiono szereg nowych i zmodyfikowanych technologii zaprojektowanych dla szczególnych warunków geologiczno-złożowych tzw. formacji zbitych (tight formations), stosowanych nie tylko w poszukiwaniu niekonwencjonalnych, ale także konwencjonalnych złóż węglowodorów.
 • Kolej i przemysł - zapomniane dziedzictwo na przykładzie Rybnika i okolic