Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2016/09

 • Czas trwania ruchów terenu górniczego w świetle wyników pomiarów geodezyjnych
  W artykule przedstawiono wyniki analiz pomiarów geodezyjnych mających na celu ustalenie czasu trwania końcowej fazy poeksploatacyjnych ruchów górotworu i powierzchni. Określenie tego czasu ma bardzo istotne znaczenie w przypadku prowadzenia procesów inwestycyjnych na terenie górniczym oraz w przypadku rozstrzygania sporów w zakresie ustalania odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach budowlanych. W ramach analiz wyselekcjonowano 7 przypadków zakończenia ruchów stwierdzonych pomiarami. Następnie na podstawie tych wyników zaproponowano prostą zależność empiryczną pozwalającą na ustalenie tego czasu dla całego rozpatrywanego terenu.
 • Wypadkowość w górnictwie - statystyka i skutki zdarzeń
  Od wielu lat górnictwo i wydobywanie wśród gałęzi gospodarki zajmuje czołowe miejsce pod względem narażenia na wypadki. Taka sytuacja uzasadnia potrzebę analizy przyczyn wypadków, a także ich skutków. W artykule dokonano więc analizy wypadków występujących w górnictwie i wydobywaniu na podstawie danych statystycznych oraz przeglądu piśmiennictwa. Jej celem było ukazanie ilości wypadków, omówienie zagrożeń, przyczyn oraz skutków niebezpiecznych zdarzeń, aby możliwe było sprecyzowanie działań prewencyjnych.
 • Problemy organizacyjne i techniczne przy drążeniu najgłębszego szybu w Polsce
  Szyb VI KWK "Budryk" jest najgłębszym szybem w Polsce i udostępnia najgłębszego poziomu wydobywczego 1290 m. Był on głębiony dwuetapowo, w latach 1979-1985 do głębokości 1034,3 m, a następnie w latach 2011-2015 do osiągnięcia docelowej głębokości 1320 m. W drugim etapie pogłębiano szyb wyposażonego już w górniczy wyciąg szybowy użytkowany cały czas przez kopalnię. Wymagało to zabudowy szeregu urządzeń, konstrukcji i zabezpieczeń na powierzchni i w szybie, a także dostosowania harmonogramów pracy dwóch górniczych wyciągów szybowych, tj. wyciągu służącego do pogłębiania szybu oraz wyciągu kopalnianego, którym prowadzono: jazdę ludzi, transport materiałów, wydobycie rewizje i kontrole oraz naprawy i remonty. Szczególnym wyzwaniem dla wykonawcy było prowadzenie robót wymagających wykonania pełnego cyklu technologicznego, jak np. roboty strzałowe, czy wykonywanie obudowy betonowej. Pogłębienie szybu i budowa eksploatacyjnego poziomu 1290 m pozwoliło na udostępnienie i eksploatację pokładów wysokowartościowego węgla koksującego bez stosowania udostępnienia podpoziomowego.
 • Możliwości zastosowania kruszyw łamanych przy likwidacji wielowymiarowych płytkich pustek podziemnych
  Przy pracach zabezpieczających powierzchnię terenu narażoną na występowania deformacji nieciągłych, takich jak wypełniania płytkich pustek podziemnych oraz likwidacja starych zrobów i wyrobisk górniczych, stosowane są powszechnie mieszaniny drobnofrakcyjne sporządzane najczęściej z popiołów lotnych lub handlowych spoiw mineralnych. W niektórych sytuacjach korzystne może być zastosowanie kruszyw lub odpadów skalnych o odpowiednim uziarnieniu dla uzyskania większej skuteczności prac zabezpieczających i ograniczenia ich kosztów. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących zestalania szkieletu kruszywa skalnego mieszaninami popiołowo-wodnymi oraz omówiono warunki stosowania kruszyw, jako pomocniczego materiału do wypełniania pustek podziemnych.
 • Uzdrowiska w II Rzeczpospolitej i początek górnictwa wód leczniczych