Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2016/10


 • Kształtowanie kultury bezpieczeństwa oraz współpraca Wyższego Urzędu Górniczego w dziedzinie BHP
  W celu poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy organy nadzoru górniczego podejmują szereg działań, w tym takie, które promują kulturę bezpieczeństwa wśród przedsiębiorców i pracowników zakładów górniczych. W artykule przedstawiono niektóre inicjatywy tych organów, które zmierzają do tego celu. Przedstawia on również współpracę Wyższego Urzędu Górniczego z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi w tym obszarze.
 • Bezpieczeństwo pracy górników i ratowników w warunkach mikroklimatu
  W artykule przedstawiono analizę zmian temperatury rektalnej i ubytku wody z organizmu ludzkiego, w zależności od wskaźników klimatu, takich jak: temperatura zastępcza klimatu i temperatura efektywna amerykańska, oraz od wskaźnika dyskomfortu cieplnego. Dla wartości wskaźników klimatu w artykule wprowadzono kryterium bezpieczeństwa klimatycznego ustalone na 30oC, określono podział stanowisk pracy na dwa stopnie zagrożenia klimatycznego oraz podano najnowsze tabele wyznaczonych średnich wydatków energetycznych dla różnych pełnionych funkcji zawodowych górników, a także opory cieplne różnych zestawów odzieży górniczej. Przedstawiono również propozycje górniczych przepisów klimatycznych.
 • Wypadkowość w górnictwie - prognozowanie występowania zdarzeń a ubezpieczanie pracowników
  W pracy, na podstawie danych GUS, dokonano próby prognozowania wskaźników wypadkowości w zakładach przemysłowych oraz górniczych, za pomocą modeli wygładzania wykładniczego: modelu liniowego Holta oraz modelu Browna. Prognozy oceniono ex-post, wyznaczając ich względne błędy, które obliczono względem wartości rzeczywistych wskaźników wypadkowości (ogłaszanych przez GUS) oraz ich wartości szacunkowych, wynikających z wykładniczego wygładzania szeregu czasowego. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że rzeczywiste błędy prognoz wskaźników wypadkowości mogą sięgać nawet 120% przy błędach liczonych względem wartości szacunkowych na poziomie poniżej 10%. Z tak wysokich różnic tych błędów wynika postulowana w pracy propozycja włączenia analizy rzeczywistych błędów względnych prognoz do algorytmu procesu prognozowania wskaźników wypadkowości. Czyni to analizę ryzyka wystąpienia wypadku bardziej wiarygodną.
 • Środowisko pracy w górnictwie podziemnym - uwagi do oceny narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia
  Wdrażane w ostatnich latach zmiany normatywów higienicznych środowiska pracy w przepisach bezpieczeństwa pracy wpłynęły na obniżenie wartości dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. Przedkłada się to na bieżącą ocenę higieniczną stanowisk pracy występujących w górnictwie podziemnym. Wzajemne przenikanie przepisów Ministra Gospodarki oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wymagań dotyczących wartości kryterialnych stężeń substancji chemicznych. Artykuł przedstawia problemy, jakie napotykają przedsiębiorcy w sposobie interpretacji wartości dopuszczalnych czynników szkodliwych dla zdrowia, próbuje przybliżyć podstawowe informacje na ten temat oraz wskazuje sposoby rozwiązania tych problemów.
 • Węgiel w medycynie i obrzędowości ludowej