Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2017/04

 

  • Atrakcyjność inwestycji górniczych w Polsce i ich wpływ na rozwój regionów
    Przemysł wydobywczy to jeden z nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Atrakcyjność inwestycji ma ogromne znaczenie dla rozwoju postępu technicznego i technologicznego branży górniczej. Artykuł zawiera wyniki badań ankietowych prowadzonych wśród różnych grup odbiorców (przedsiębiorcy, administracja, nauka, NGO) w zakresie oceny barier i korzyści decydujących o rozwoju inwestycji górniczych. Wynika z nich, iż dużym atutem inwestycyjnym dla polskiego sektora wydobywczego są dobre warunki technologiczne oraz infrastruktura, a także wysoko wykwalifikowana i kompetentna kadra pracownicza, oraz możliwość wykorzystania dotacji z funduszy UE. Natomiast bariery to przede wszystkim podatki i procedury związane z uzyskaniem decyzji administracyjnej w procesie inwestycyjnym oraz zmieniające się przepisy prawne.
  • Badania demonstratora modułowej kapsuły ratunkowej dla kopalni węgla kamiennego (Komunikat)
    Ewakuacja z miejsca wypadku, zwłaszcza w kopalniach węgla kamiennego, jest jednym z najbardziej krytycznych momentów akcji ratunkowych. Stan wyrobisk górniczych, znaczna odległość od szybów, długie korytarze, zapylenie, wysoka temperatura oraz występujące dodatkowe utrudnienia uniemożliwiają szybki transport rannych. Przenoszenie ich w niekorzystnych warunkach bez specjalnych zabezpieczeń naraża ich na dodatkowe urazy i zmniejsza ich szanse na powrót do zdrowia. Mając powyższe na uwadze, opracowano założenia funkcjonalne i techniczne w oparciu, o które zbudowano "Demonstrator Technologii" modułowej kapsuły ratunkowej. W referacie zaprezentowano poszczególne elementy "Demonstratora Technologii" oraz ocenę ich funkcjonalności w wyniku badań symulacyjnych przeprowadzonych na terenie kopalni węgla kamiennego.
  • Ochrona obiektów budowlanych w planowaniu eksploatacji węgla kamiennego pod terenem zurbanizowanym
    Artykuł porusza problemy planowania i prowadzenia eksploatacji górniczej pod terenami miast. Omawia kolejność działań w zakresie ochrony powierzchni oraz udział organów nadzoru górniczego w procesie planowania eksploatacji górniczej w zakresie ochrony powierzchni. Przedstawia sposób nadzoru i zabezpieczenia obiektów budowlanych objętych wpływami eksploatacji na przykładzie kościoła p.w. Św. Krzyża w dzielnicy Miechowice oraz zwartej zabudowy wielorodzinnej w dzielnicy Karb miasta Bytomia.
  • Wody mineralne, siarka oraz złoża gipsu i wapienia na dawnym obszarze górniczym kopalni "Anna"