Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2017/05


 • Zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego na przykładzie usuwania zapadliska w Gminie Świerklany
  W październiku 2015 r. w Jankowicach powstało zapadlisko w formie leja o średnicy ok. 12 m i głębokość 7 m. Rozpoznanie OUG w Rybniku wykazało, że rejon zapadliska znajduje się poza wpływami eksploatacji górniczej, a eksploatacja mogąca powodować deformacje w tym rejonie prowadzona była do 1992 r. Dokonane ustalenia nie pozwoliły na jednoznaczne stwierdzenie przyczyny powstania zapadliska. Zapadlisko zostało zasypane kruszywem wyprodukowanym ze skały płonnej. We wrześniu 2016 r. zapadlisko ponownie się uaktywniło. Badania geologiczne Oddziału Karpackiego PIG-PIB również nie wskazały bezpośredniej przyczyny powstania zapadliska. Zalecono wyłączenie spod zabudowy terenu, na którym wystąpiło zapadlisko, a także konieczność wykonywania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i sporządzania projektu budowlanego na jej podstawie - w przypadku planowanego posadowienia budynków lub budowli w rejonie występowania zapadlisk. Zapadlisko zostało ponownie zasypane, a rejon objęto obserwacjami geodezyjnymi. Ostatecznie, przy współpracy: Urzędu Gminy Świerklany, Starostwa Powiatowego w Rybniku, kierownictwa KWK "Jankowice" oraz OUG w Rybniku udało się bezzwłocznie usunąć zagrożenia poprzez zasypanie zapadliska odpadami wydobywczymi.
 • Nowa dyrektywa ATEX - wskazówki dla użytkownika
  W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące nowej dyrektywy ATEX (2014/34/UE), które mogą być użyteczne dla użytkowników wyrobów przeciwwybuchowych w górnictwie (grupa I urządzeń). Omówiono kilka przypadków charakterystycznych (silnik elektryczny, przekładnia mechaniczna, gaśnica, drzwi, zbiornik, drabina, farby, przedłużacz na bębnie oraz wciągnik ręczny). Zasygnalizowano również nadchodzące zmiany normalizacyjne, a zwłaszcza prace nad normą europejską dotyczącą instalacji elektrycznych w podziemiach kopalń.
 • Likwidacja i rekultywacja zakładu górniczego w zgodzie z interesem społecznym
  Pozyskiwanie kopalin metodą odkrywkową oraz ich przetwarzanie jest daleko idącą ingerencją w środowisko. Pozostawione tereny pogórnicze są w różny sposób rekultywowane. Przyjmując społeczność lokalną, jako potencjalnych beneficjentów rekultywowanego te renu, zagadnienia związane z rekultywacją ujęto w artykule przez pryzmat uwarunkowań społecznych. Ze względu na złożoność procesów i zjawisk zachodzących w trakcie likwidacji, rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych, przedstawiono w nim zależności prawne i praktyczne zachodzące podczas ich realizacji. Artykuł opatrzono przykładem szeroko rozumianej rekultywacji w interesie społecznym w zakładzie górniczym "Skawce".
 • Resublimacyjna pompa ciepła - zasada działania i zastosowanie (Komunikat)
  W artykule przedstawiono zasadę działania resublimacyjnej pompy ciepła. Opisano instalację centralnego ogrzewania pomieszczeń biurowych zasilaną tą pompą w Ośrodku Pomiarów i Automatyki PW S.A. w Zabrzu oraz przedstawiono możliwości wykorzystania ciepła odpadowego z powietrza wentylacyjnego kopalni.