Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2017/07


 • Studium przypadku wystąpienia zapadliska na terenie górniczym
  W artykule przedstawiono studium przypadku powstania zapadliska nad płytkim wyrobiskiem korytarzowym. Do analiz wykorzystano wybrane metody prognozowania występowania zapadlisk, dokonując obliczeń "ex post". Wyniki obliczeń pozwoliły stwierdzić, że wg wszystkich zastosowanych metod zachodziła pewność powstania zapadliska. Oczywiście w przypadkach płytkiej lokalizacji niezlikwidowanych wyrobisk korytarzowych stopień zagrożenia terenu zapadliskami jest wysoki, niemniej stosując wykorzystane metody obliczeń, można stwierdzić, czy w przypadku utraty stateczności wyrobiska zachodzi pewność wystąpienia deformacji nieciągłej.
 • Możliwości zagospodarowania naturalnych i pogórniczych podziemi rezerwatu "Góra Miedzianka" do celów geoturystycznych
  Dla turystów, którzy interesują się górnictwem, geologią i archeologią, jednym z ciekawszych regionów Polski są Góry Świętokrzyskie. W przeszłości intensywną, podziemną eksploatację kruszców prowadzono m.in. w oddalonej o ok. 10 km od Chęcin Górze Miedzianka. Obecnie na jej stokach można znaleźć ślady dawnego górnictwa kruszcowego. Niektóre z nich, w postaci sztolni i korytarzy, po odpowiednim zagospodarowaniu i przystosowaniu do ruchu turystycznego, mogą stanowić ciekawą propozycję dla osób odwiedzających województwo świętokrzyskie.
 • Modelowania niepełnych niecek obniżeniowych
  Artykuł przedstawia trzy metody modelowania niepełnych niecek obniżeniowych w stanie asymptotycznym na przykładzie obserwacji z trzech linii pomiarowych nad zawałową eksploatacją węgla kamiennego.  Obliczono przeciętne wartości obniżeń powierzchni po wyeksploatowaniu jednaj (małe pole eksploatacji) oraz trzech ścian węglowych (duże pole eksploatacji), a następnie porównano je z wynikami obliczeń prognostycznych. Przeanalizowano wpływ geometrycznego oraz operatorowego typu obrzeża eksploatacyjnego, jako parametru zmodyfikowanej teorii Knothego. Ostatnia metoda, tzw. metoda zastępczych parametrów ae i tgβe, dopuszcza zmianę ich wartości w zależności od rozwoju pola eksploatacji. Dodatkowo, zaproponowano metodę wyznaczania wartości współczynnika proporcjonalności obniżeń ae w zależności od głębokości i rozmiarów eksploatacji. Niezależnie od zastosowanej metody wyniki modelowania obniżeń powierzchni terenu wykazują dużą zgodność z wynikami pomiarów.
 • Prawne i techniczne aspekty powierzchniowych badań geochemicznych w górnictwie ropy naftowej i gazu ziemnego (Komunikat)
  W artykule przedstawiono zagrożenia wynikające z ekshalacji i migracji metanu, związanych z poszukiwaniem, eksploatacją i magazynowaniem węglowodorów. Przedstawiono zalety zastosowania powierzchniowego zdjęcia gazowego, jako uniwersalnego narzędzia, mającego zastosowanie w górnictwie ropy naftowej i gazu ziemnego. Ponadto wskazano podstawy prawne regulujące jego wykonywanie.
 • Rozmieszczenie i gospodarka złożami wód leczniczych i termalnych oraz solanek w Polsce (Komunikat)
  Komunikat zawiera krótkie omówienie podstaw prawnych eksploatacji wód leczniczych, termalnych i solanek, rozmieszczenie złóż tych wód w Polsce, sposoby wykorzystania kopaliny oraz działalność Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie kontroli gospodarki złożem w procesie eksploatacji wód leczniczych i termalnych oraz solanek w latach 2011-2016.
 • Problemy i specyficzne warunki elektryfikacji podziemnych kopalń w drugiej połowie XX w.