Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2017/09


 • Wpływ wyższych harmonicznych w obwodach elektrycznych na dokładność pomiarów prądów i napięć w kontekście poprawności działania zabezpieczeń energetycznych
  Utrzymanie ruchu ciągów technologicznych wymaga precyzji w zakresie maksymalnie dokładnych pomiarów parametrów związanych z bezpośrednim użytkowaniem urządzeń elektroenergetycznych. W tym kontekście istotne jest stosowanie odpowiednich przyrządów pomiarowych, a co za tym idzie - odpowiedni dobór klasy dokładności przyrządu oraz precyzyjne określenie błędów pomiarowych. Opierając się na obliczeniach i pomiarach laboratoryjnych, autorzy artykułu analizują błędy pomiarowe wynikające z występowania wyższych harmonicznych w obwodach elektrycznych.
 • Przegląd technologii pozyskania metanu z dziewiczych pokładów węgla - w kontekście Polski Artykuł opisuje technologie eksploatacji metanu z dziewiczych pokładów węgla, w tym metody stymulacji przepuszczalności i modele udostępnienia złoża, na tle budowy geologicznej GZW i uwarunkowań inżynierii złożowej uwalniania gazów z węgla. Prezentuje też wyniki ich dotychczasowego stosowania w Polsce.
  Artykuł opisuje technologie eksploatacji metanu z dziewiczych pokładów węgla, w tym metody stymulacji przepuszczalności i modele udostępnienia złoża, na tle budowy geologicznej GZW i uwarunkowań inżynierii złożowej uwalniania gazów z węgla. Prezentuje też wyniki ich dotychczasowego stosowania w Polsce.
 • Metody pomiarowe oceny zagrożenia wstrząsami sejsmicznymi w kopalniach podziemnych
  W artykule omówiono aktualnie stosowane metody pomiarowe oceny zagrożenia wstrząsami sejsmicznymi w kopalniach podziemnych. Wskazano na szczególną przydatność tzw. metod "inwazyjnych", w których układ pomiarowy jest umiejscowiony w obrębie stref wstrząsogennych (warstwy stropowe). Wspólnym wyróżnikiem interpretacyjnym wyników pomiarów tymi metodami są zmiany objętościowe masywu skalnego i struktury ośrodka skalnego. Większość wstrząsów występuje bowiem po anomalnym wzroście objętości stropowych partii górotworu. Poprzedzający wstrząsy wysokoenergetyczne proces deformacji górotworu trwa kilka-kilkanaście dni i zachodzi na względnie dużej powierzchni/objętości. Tym samym wymienione ramy przestrzenno-czasowe tego procesu stwarzają korzystne warunki dla jego monitorowania z dalszej odległości, pod warunkiem zastosowania odpowiednio dobranych i czułych metod pomiarowych.
 • Bezpieczeństwo pracy platform roboczych
  Artykuł dotyczy bezpieczeństwa pracy platform roboczych. Platformy tego typu wykorzystywane są przy różnych pracach wykonywanych zarówno na wysokości, jak i w szybach górniczych stanowią zawsze zagrożenie dla bezpieczeństwa osób na nich przebywających. Właściwe zaprojektowanie tych obiektów oraz opracowanie zasad ich poprawnej eksploatacji jest kluczowym aspektem ich bezpieczeństwa. Artykuł powstał na bazie ekspertyzy wykonywanej dla ustalenia przyczyn wypadku platformy roboczej, w wyniku którego śmierć poniosło czterech pracowników obsługujących platformę.
 • Uzdrowiska polskie i surowce lecznicze w gospodarce rynkowej