Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2018/01

 • Oferta Centrum Edukacyjnego na 2018 rok (II s. okł.)
 • Aktualności z kraju (2)
  • Znamy wyniki LIDERa
  • Photon w Centrum Nauki Kopernik
  • Kolejny miliard w konkursie BRIdge Alfa
 • Dyskusja o bezpiecznym przemyśle. Konferencja Safety Automation (3)
  Blisko 120 osób - inżynierów, specjalistów ds. bezpieczeństwa w przemyśle, specjalistów ds. bezpieczeństwa pracy, naukowców - zgromadziła konferencja Safety Automation, zorganizowana w kieleckim hotelu Binkowski. Partnerem merytorycznym wydarzenia było Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Przemysłowego Klub Paragraf 34, a technologicznym - firma Siemens.
 • Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy - rozstrzygnięcie 45. edycji (4)
  Celem Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczynia się do poprawy warunków pracy. W tym roku w konkursie rozpatrzono 57 wniosków.
 • 87. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (6)
  Podczas 87. posiedzenia Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (16.11.2017 r.) rozpatrywano uzasadnienia propozycji wartości dopuszczalnych stężeń w odniesieniu do następujących substancji chemicznych: bromian (V) potasu (frakcja wdychalna), 3,3'-dimetylobenzydyna i jej sole (frakcja wdychalna) oraz fenylohyddrazyna i jej sole (w przeliczeniu na fenylohydrazynę).
 • Szkodliwe czynniki biologiczne - ocena ryzyka zawodowego (8)
  Kryteria dokonywania oceny ryzyka zostały zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Zgodnie z nim, ocena ryzyka powinna być przeprowadzona na podstawie wszelkich dostępnych informacji z uwzględnieniem klasyfikacji czynników abiologicznych, według skali 2-4, rodzaju wykonywanych przez pracownika czynności, czasu i stopnia spodziewanego narażenia, potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego, szkodliwych czynników biologicznych, choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą lub wskazówek organów właściwej inspekcji sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz jednostek służby medycyny pracy.
 • Nowe wymagania norm do oceny parametrów drabin przeznaczonych do użytkowania w różnych warunkach (13)
  W artykule przedstawiono nowe wymagania, dotyczące badań i oceny bezpieczeństwa użytkowania drabin, ujęte w PN-EN 131-2+A2:2017-02. Wymagania te odnoszą się do dwóch wyodrębnionych kategorii drabin: profesjonalnych i nieprofesjonalnych; obejmują także dodatkowe, cykliczne badania zmęczeniowe. Nowe badania drabin są realizowane w warunkach zbliżonych do występujących podczas użytkowania na stanowisku pracy. A artykule zwrócono uwagę na zgodność zmian z istniejącym w niektórych krajach podziałem tych urządzeń na kategorie wynikające z zakresu i intensywności ich stosowania. Omówiono szczegółowo nowe wymagania dotyczące badań. Zwrócono uwagę na zróżnicowanie sprzedawanych na rynku drabin,, podkreślając istotną rolę sprzedawców - powinni oni udzielać wyczerpujących informacji firmom oraz osobom prywatnym na temat norm europejskich i danych technicznych sprzedawanych drabin.
 • Zagrożenia wynikające ze stosowania nanomateriałów w środkach smarnych i sposoby ich monitorowania (18)
  Obserwowany od lat rozwój nanotechnologii jest niezmiernie korzystny ze względów technologicznych, ale wiąże się z wciąż nie do końca poznanym ryzykiem zdrowotnym. Dziedziną, w której nanotechnologie mogą przynieść szczególnie duże korzyści ekonomiczne, jest tribologia. W artykule omówiono nanomateriały najczęściej stosowane w środkach smarnych, ich niepożądane skutki zdrowotne oraz przedstawiono propozycje referencyjnych wartości dopuszczalnych stężeń w powietrzu, przydatnych w monitoringu środowiska pracy.
 • Uwarunkowania gotowości do kontynuowania pracy w wieku emerytalnym (22)
  Postępujące zmiany demograficzne w krajach UE, w tym także w Polsce, związane ze starzeniem się społeczeństwa wymuszają zaplanowanie i podejmowanie działań, które pozwolą na jak najlepsze wykorzystanie potencjału osób starszych na rynku pracy i przedłużenie ich aktywności zawodowej. W artykule przedstawiono wybrane czynniki determinujące gotowość do kontynuowania pracy przez osoby w wieku emerytalnym. Na poziomie indywidualnym omówiono determinanty demograficzno-społeczne oraz psychologiczne, tj. wartości i postawy wobec pracy. Prezentując organizacyjne determinanty gotowości do kontynuowania pracy skoncentrowano się na psychospołecznych właściwościach środowiska pracy, takich jak możliwość rozwoju, wymagania, kontrola nad pracą, wsparcie społeczne czy niepewność pracy.
 • Kto choruje, kto symuluje - skuteczne zarządzanie poziomem absencji chorobowej w firmie (26)
 • Zapiski latte (29)
  Na co dzień i od święta
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Konkursy na dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej prowadzonych przez płatników składek - nowe regulacje
  • Instalowanie, konserwacje lub serwisowanie, naprawa lub likwidacje urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane - minimalne wyposażenie techniczne, procedury oraz system dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności - nowe rozporządzenie
 • Odpowiadamy na pytania (31)
 • Doniesienia z zagranicy (32)