Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2018/02

 • Aktualności z kraju (2)
  • Kolejna edycja programów FIRST TEAM, HOMING i POWROTY
  • Innowacje na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza
  • Popularyzatorzy Nauki 2017
 • Energetyczny umysł (3)
  System SILO to polski wynalazek, którego istotą jest optymalizacja procesów ciągłych, zachodzących w obiektach przemysłowych dużej skali. Inspiracją do jego powstania było działanie organizmu ludzkiego, a teraz cała koncepcja zatacza w pewnym sensie koło, ponieważ na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej trwają zaawansowane prace nad zastosowaniem w systemie sztucznej inteligencji. To rozwiązanie tak przełomowe, że jako jedyne z naszego kraju było prezentowane w pawilonie "Energy Best Practices Area" podczas wystawy EXPO 2017 w Kazachstanie.
 • Na drodze do bezpieczeństwa (4)
  Jak wynika z IV edycji badania Koalicji Bezpieczni w Pracy, zakończonego publikacją raportu "Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2017", polscy przedsiębiorcy są gotowi inwestować w bhp głównie ze względu na korzyści ekonomiczne, będące pochodną zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania obowiązków służbowych.
 • Stres w pracy personelu medycznego psychiatrycznej opieki zdrowotnej - przegląd badań (6)
  Stres w pracy jest ważkim problemem w obszarze bhp, na co wskazują ostatnie badania EU-OSHA. Konsekwencje stresu w pracy odczuwają zarówno pracownicy (m.in. problemy psychiczne, depresja, choroby układu sercowo-naczyniowego, mięśniowo-szkieletowego, cukrzyca) jak i przedsiębiorstwa (n.in. absencja chorobowa, rotacja pracowników, spadek produktywności). Większość kadry zarządzającej ma świadomość istnienia stresu w ich firmach, ale niewiele firm ma procedury radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy. W artykule przedstawiono przegląd badań na temat przyczyn stresu w pracy personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, która jest zaliczana do kategorii prac o szczególnym charakterze, gdzie narażenie na stres jest elementem jej specyfiki.
 • Modelowanie systemów zarządzania bhp z wykorzystaniem metody rozmytych map kognitywnych i wskaźników wiodących - ujęcie teoretyczne (11)
  W celu poprawy skuteczności systemu zarządzania bhp używa się w wielu przedsiębiorstwach zestawu wskaźników wynikowych i wiodących do pomiaru poszczególnych procesów w tym systemie. Na podstawie wartości wskaźników odnotowanych w danym okresie, planuje się działania zapobiegawcze. Polegają one przede wszystkim na poprawie realizacji procesów w taki sposób, aby w kolejnym okresie osiągnąć założone wartości wskaźników w obszarach, w których aktualnie odnotowane wartości nie były satysfakcjonujące. W artykule zaprezentowano metodę rozmytych map kognitywnych, która oferuje możliwości szerszego wykorzystania informacji zawartych w wartościach wskaźników. Metoda ta zakłada opracowanie modelu systemu w formie zbioru elementów tworzących system oraz zachodzących pomiędzy tymi elementami wzajemnych wpływów. Posługując się wzorem matematycznym, można określić wartości poszczególnych elementów modelu, a następnie prognozować ich przyszłe wartości. Niekorzystne prognozy są podstawą do podjęcia działań zapobiegawczych w modelowanym systemie. Wykorzystując metodę rozmytych map kognitywnych można opracować model systemu zarządzania bhp. Elementami modelu będą poszczególne procesy oraz poziom bezpieczeństwa. Wartości wskaźników wynikowych i wiodących zostaną zastosowane do obliczenia wartości tych elementów. Prognozowanie z wykorzystaniem takiego modelu mogłoby w przedsiębiorstwie istotnie wspierać poprawę skuteczności systemu zarządzania bhp.
 • Zagrożenia dla zdrowia w pracy sprzedawcy w handlu detalicznym (16)
  W branży handlowej w Polsce pracuje 3,6 mln osób, czyli 26% ogółu pracujących. Blisko dwie trzecie pracowników handlu stanowią kobiety. Sektor oferuje również wiele miejsc pracy dla osób młodych, dopiero wchodzących na rynek pracy, oraz dla osób o niższych kwalifikacjach. Zawód sprzedawcy należy do grupy zawodów usługowych. Obciążenie pracownika zatrudnionego na stanowisku sprzedawcy w handlu detalicznym zależy zarówno od branży sklepu, zakresu wykonywanych czynności, warunków pracy, jak i wielkości jednostki handlowej. W dużych placówkach istnieje podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników. W mniejszych sklepach jeden pracownik musi umieć wykonywać wszystkie lub większość czynności. Typowe dla pracy sprzedawców rodzaje obciążeń, a więc podnoszenie i przenoszenie dużych ciężarów, wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji ciała, powtarzalność ruchów oraz towarzyszący pracy stres są przyczyną wielu zmian chorobowych, zwłaszcza w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego, układu krążenia i układu nerwowego.
 • Analiza zagrożeń uszkodzeń głowy pracownika podczas powstrzymywania spadania z wysokości (20)
  Upadek z wysokości jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń, z jakim stykają się ludzie w środowisku pracy w Polsce. Dotyczy to głównie stanowisk pracy w takich dziedzinach przemysłu, jak budownictwo, energetyka, górnictwo, gospodarka magazynowa itp. Jedną z podstawowych metod zabezpieczania pracowników w takich warunkach jest stosowanie indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Wybór ten niesie ze sobą specyficzne zagrożenia związane z działaniem sprzętu podczas powstrzymywania spadania. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń jest uderzenie o elementy stanowiska pracy podczas powstrzymywania spadania połączonego z ruchem wahadłowym. W artykule zaprezentowano warunki powstawania ruchu wahadłowego podczas powstrzymywania spadania z wysokości oraz pozycje jakie może przyjmować wówczas człowiek wyposażony w szelki bezpieczeństwa. Na podstawie wyników badań, w których zastosowano manekin antropomorficzny, oceniono potencjalne skutki uderzenia głową o przeszkodę podczas ruchu wahadłowego. Określono metody zabezpieczenia przed powstawaniem ruchu wahadłowego oraz sposoby łagodzenia skutków zderzenia z przeszkodami w obrębie stanowiska pracy. W artykule przedstawiono podstawowe wymagania dla hełmów ochronnych przeznaczonych do równoczesnego stosowania z indywidualnym sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości.
 • Serwis BEZPIECZNIEJ - kompendium wiedzy wspomagające profilaktykę zagrożeń fizycznych (24)
  Zagrożenia fizyczne, takie jak hałas, drgania mechaniczne, promieniowanie elektromagnetyczne, nielaserowe promieniowanie optyczne czy mikroklimat środowiska pracy występują powszechnie w środowisku pracy. Wykonywanie czynności zawodowych w zagrożeniu tymi czynnikami przy braku odpowiedniej profilaktyki prowadzi do powstawania chorób zawodowych. Jednym z elementów takiej profilaktyki jest zapewnienie, zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, elementarnej wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i unikania zagrożeń spowodowanych tymi czynnikami. Występowanie w środowisku pracy czynników szkodliwych obliguje pracodawców do spełnienia szeregu wymogów prawa w zakresie pomiarów, oceny i ograniczania lub eliminowania ryzyka zawodowego. Pomocny w tym zakresie może być opracowany i rozwijany w CIOP-PIB serwis internetowy "Bezpieczniej", stanowiący stale aktualizowane kompendium wiedzy na temat fizycznych czynników zagrożeń środowiska pracy. W artykule scharakteryzowano zawartość serwisu oraz przedstawiono plany związane z jego rozwojem.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP (28)
  • Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Egzaminowanie i certyfikowanie personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych - nowe rozporządzenia
  • Minimalne wyposażenie techniczne odpowiednie dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych - nowe rozporządzenie
 • Odpowiadamy na pytania (31)
  • Czy są jakieś zmiany w zakresie powstania, ustania oraz przywrócenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy od 1 grudnia 2017 r.?
  • Jakie są zmiany w zasadach przywracania prawa do renty?
  • Jakie świadczenia przysługują z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej?
 • Doniesienia z zagranicy (32)