Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2017/02


 • Nauka i technika motorem gospodarki. Konferencja UDT, 19 stycznia 2017 r., Warszawa (II s. okł.)
  Celem IV już edycji konferencji, organizowanej przez Urząd Dozoru Technicznego, była wymiana myśli i doświadczeń w gronie profesjonalistów, ekspertów i praktyków na co dzień związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa w największych polskich przedsiębiorstwach, instytucjach, ośrodkach badawczych i środowisku naukowym. Podczas paneli dyskusyjnych poszukiwano nowych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa technicznego i gospodarczego, ale i inspiracji dla innowacyjnych przedsięwzięć, widząc w nich impulsy do efektywniejszej współpracy środowisk naukowych, technicznych i przedsiębiorców. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.
 • Aktualności z kraju (2)
  • Rusza kolejny program sektorowy NCBR
  • Rozwój Centrum Studiów Polskich w Cambridge
  • INNOTABOR rozstrzygnięty
 • Nauka przy użyciu urządzeń mobilnych (3)
  Postępujący w ostatnich kilku latach wzrost liczby urządzeń mobilnych na świecie, a także coraz powszechniejszy dostęp do Internetu (np. w Polsce nieco ponad 95% gospodarstw domowych jest już objętych zasięgiem sieci szerokopasmowej) i to niezależnie od grupy wiekowej użytkowników, jest faktem. Nic zatem dziwnego, że za tym trendem podążają m.in. producenci oprogramowania - liczba aplikacji na urządzenia mobilne rośnie w ostatnich latach lawinowo, dotykając już w zasadzie każdej dziedziny życia. Jednym z aspektów tego postępu jest coraz większa liczba aplikacji, które na potrzeby tego artykułu nazwano "naukowymi". I chociaż w Polsce nie jest ich jeszcze tak wiele, jak na "Zachodzie", również i u nas nauka wkracza na ten nowy, stosunkowo nieznany i - jak się okazuje, nierzadko wyboisty wciąż teren.
 • Edukacja zdalna w zakresie bhp w technologiach mobilnych (6)
  Obserwowany obecnie dynamiczny rozwój technologii mobilnych, zapewniających już dziś pełny dostęp do nieograniczonych zasobów informacyjnych Internetu, powoduje stale rosnące zainteresowanie tym sposobem pozyskiwania różnego rodzaju informacji.
 • Webowa wersja oprogramowania STER wspomagającego zarządzanie bhp w przedsiębiorstwach (8)
  Komputerowy system STER jest wielofunkcyjnym i kompleksowym narzędziem, wspomagającym zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, adresowanym zarówno do właścicieli firm, jak i specjalistów ds. bhp oraz laboratoriów pomiarowych. To opracowane w CIOP-PIB oprogramowanie jest na bieżąco aktualizowane, zarówno pod względem merytorycznym (co wynika z nowelizacji przepisów prawa oraz postępu wiedzy na temat bhp), jak i pod kątem technicznym.
 • Smog a ochrony dróg oddechowych (11)
  Rozpatrując powinności pracodawcy, związane z ochroną przed pyłami i związkami chemicznymi w przestrzeni otwartej, występującymi w tzw. smogu, trzeba przypomnieć, że ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy (art. 207 par. 2 Kodeksu pracy) jest obowiązkiem podstawowym.
 • Diabetyk w pracy - realne zagrożenia i mity związane z pracą osób chorych na cukrzycę (12)
  Cukrzyca jest chorobą metaboliczną o złożonej i różnorakiej etiologii, która charakteryzuje się stanem przewlekłego, podwyższonego poziomu glukozy we krwi. Typ 2 cukrzycy stanowi około 90% wszystkich przypadków tej choroby. Cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną, dotykającą osób coraz młodszych, dlatego też wraz ze wzrostem liczby nowych przypadków zwiększają się koszty nie tylko diagnostyki i leczenia cukrzycy i jej powikłań, ale i koszty wynikające z przedwczesnego zaprzestania działalności zawodowej, a także bezrobocia, które dotyka osoby chorujące. Diabetycy często mają problem ze znalezieniem odpowiedniego zajęcia, a ci, którzy pracują boją się utraty pracy ze względu na powszechnie panujące, a nieprawdziwe przekonanie dotyczące ich częstszej absencji w pracy czy niższej wydajności. Wykonywanie pracy zawodowej przez diabetyka jest zalecane i korzystne i tylko nieliczne zawody są niewskazane. Aby pracownik z cukrzyc mógł bezpiecznie pracować, należy stworzyć mu odpowiednie warunki pracy, a edukacja na temat cukrzycy musi dotyczyć wszystkich - nie tylko samego pacjenta, lecz także jego rodzin, znajomych oraz współpracowników.
 • Czynniki wpływające na efektywność zróżnicowanych wiekowo zespołów pracowniczych (16)
  W artykule przedstawiono trzy koncepcje psychologii społecznej, na podstawie których można formułować oczekiwania co do efektywności zespołów pracowniczych zróżnicowanych wiekowo. Dokonano przeglądu cyklu badań niemieckich, które pozwoliły wyłonić czynniki mające wpływ na związek pomiędzy zróżnicowaniem zespołu w zakresie wieku a jego efektywnością. Czynniki te zostały kolejno omówione. Były to: wyrazistość wieku, stereotypy związane z wiekiem, złożoność zadań, dyskryminacja ze względu na wiek, postrzegania wartości różnorodności wiekowej, klimat zespołu, ergonomiczne warunki pracy. Sformułowano wnioski praktyczne płynące z opisanych badań.
 • Adaptacja akustyczna pomieszczeń biurowych z zastosowaniem dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych (20)
  Praca w pomieszczeniach biurowych wymaga zapewnienia jak najmniejszego hałasu. Temu celowi służy czas pogłosu pomieszczenia równy 0,4-0,6 s. Aby uzyskać taki standard warunków akustycznych, pomieszczenia muszą mieć dużą chłonność akustyczną. Minimalna chłonność akustyczna pomieszczeń biurowych open space przypadająca na metr kwadratowy podłogi wynosi 1,1 m2. W artykule podano metodę obliczania chłonności akustycznej pomieszczeń wg polskiej normy PN-B-02151-4:2015. Podano przykład zastosowania w pomieszczeniu dwóch dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych o różnych współczynnikach pochłaniania dźwięku α. Wyniki obliczeń chłonności akustycznej wykazały, że dopiero sufit dźwiękochłonny o współczynniku pochłaniania dźwięku 0,9 będzie wystarczający do uzyskania odpowiedniej chłonności akustycznej. Podana metoda powinna być wykorzystywana zawsze przy projektowaniu i modernizacji pomieszczeń biurowych.
 • 84. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (25)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Narodowy Program Zdrowia i jego cele
  • Choroby zawodowe i związane z pracą: najważniejsze są badania wstępne (28)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
  • Nadzór przeciwpożarowy w polskich obszarach morskich
  • Badania okresowe i kontrolne policjantów - nowe rozporządzenie
  • Zatrucie produktem biobójczym - nowe rozporządzenie
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Czy to prawda, że od 1 stycznia 2017 r. opiekunowie osób niepełnosprawnych, po ich śmierci będą mogli ubiegać się o świadczenie przedemerytalne?
  • Nowy wiek emerytalny - informacja o najważniejszych zmianach emerytalnych w 2017 r.
  • Komu przysługuje zasiłek macierzyński?
  • Umowa zlecenie - Jakim ubezpieczeniom podlegamy po jej podpisaniu?
 • Doniesienia z zagranicy (32)