Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2017/03

 • Złoty Inżynier 2016. Sukcesy inżynierów rozsławiają nasz kraj (II s. okł.)
 • Aktualności z kraju (2)
  • Innowacje w drewnie
  • Znamy zwycięskie "Projekty aplikacyjne"
  • Polska elektromobilna
 • Technologia RFID UHF pomaga zwiększyć poziom bezpieczeństwa ewakuacji (3)
  Sprawnie przeprowadzona ewakuacja ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i życia pracowników. Wciąż poszukiwane są najlepsze w tym zakresie rozwiązania. Jedną z nowości budzącą szczególne zainteresowanie jest technologia bezprzewodowej radiowej identyfikacji, czyli RFID UHF.
 • Promocja bezpieczeństwa, czyli co można wytargować na targach (4)
  Upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy podczas przedsięwzięć branżowych skierowanych do masowego odbiorcy ma na celu ograniczenie liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe oraz zmniejszenie liczby związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych. Budowanie w społeczeństwie kultury bezpieczeństwa, rozumianej jako wypracowanie postawy automatyzmu - probezpiecznego modelu zachowań demonstrowanego w życiu zawodowym i pozazawodowym - jest oczywiście zadaniem na lata, wymagającym czasu, konsekwencji, wytrwałości, nakładów organizacyjnych i finansowych.
 • Z doświadczeń Lidera Bezpiecznej Pracy
  • Bezpieczne budownictwo na przykładzie "Anatex" Sp. z o.o. (6)
   Budownictwo to branża szczególnie narażona na różnej natury czynniki ryzyka zawodowego - są to zarówno czynniki mechaniczne, jak i biologiczne, chemiczne, hałas, drgania. Pracownicy zmagają się także z problemami psychospołecznymi, takimi jak chociażby stres. W celu zminimalizowania ryzyka zawodowego w tej branży należy podjąć kompleksowe działania, których trzonem jest systematyczne wprowadzanie zasad zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz jakością, a także późniejsze dbanie o ich utrzymanie. W artykule opisano działania, które pozwoliły firmie Anatex osiągnąć poziom Lidera Bezpiecznej Pracy (członka Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, organizacji powołanej przez CIOP-PIB). Przyczyniła się do tego m.in. znaczna redukcja wskaźników wypadkowości.
 • Zachowuj się bezpiecznie! (8)
  Rozmowa z dr Joanną Sadłowską-Wrzesińską, adiunktem w Katedrze Ergonomii i Inżynierii i Jakości na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
 • Behaviour-Based Safety (BBS): program modyfikacji zachowań niebezpiecznych w przedsiębiorstwie  (10)
  Bezpieczeństwo oparte na zachowaniu to metoda, której celem jest wzmocnienie bezpiecznych zachowań pracowników podczas wykonywania pracy. Celem opisanych w artykule badań było zweryfikowanie wzrostu liczby zachowań bezpiecznych i zmniejszenia liczby zachowań ryzykownych. Badaniem objęto przedsiębiorstwo produkcyjne z branży spożywczej, zatrudniające 500 pracowników. Analizie poddano dane z obserwacji prowadzonych w ramach realizacji programu BBS w ciągu 8 miesięcy. Analiza wskaźnika zidentyfikowanych zachowań ryzykownych wykazała trend malejący, zaś wskaźnika zachowań bezpiecznych wyraźny trend rosnący. Badanie pozwoliło również na wyłonienie stanowisk, gdzie zachowania ryzykowne podejmowane są częściej. Wyniki wskazują także na wzrost świadomości pracowników w zakresie zachowań ryzykownych i wynikających z nich zagrożeń. Dane potwierdzają sensowność wdrażania programów BBS w organizacji.
 • Wdrażanie programu modyfikacji zachowań niebezpiecznych "PATRZ" w Grupie Ożarów S.A. (15)
  W cementowniach należących do Grupy Ożarów S.A. od lat są wdrażane rozwiązania systemowe w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Z uwagi na wciąż obserwowane liczne uchybienia, polegające na lekceważeniu zasad bhp, postanowiono wdrożyć kompleksowe rozwiązanie, mające na celu zwiększenie świadomości pracowników i uwrażliwienie ich na zachowania niebezpieczne własne i kolegów. Zdecydowano się na wdrożenie programu kształtowania zachowań bezpiecznych pracowników "PATRZ", opartego na obserwacjach zachowań. Całość projektu była realizowana i koordynowana przez dział bhp  Grupy Ożarów S.A. we współpracy z ekspertami z CIOP-PIB. W artykule przedstawiono proces przygotowania i wdrożenia programu w przedsiębiorstwie, a także opinię obserwatorów zachowań na jego temat.
 • Bezpieczeństwo eksploatacji pomp ciepła i urządzeń chłodniczych - w odniesieniu do środowiska naturalnego (18)
  W artykule przedstawiony został problem eksploatacji instalacji chłodniczych i pomp ciepła w aspekcie emisji czynnika chłodniczego do atmosfery. Substancje te odpowiedzialne są za niszczenie warstwy ozonowej oraz w dużej mierze powstawanie efektu cieplarnianego. Bezpieczna eksploatacja urządzeń, które zawierają czynniki chłodnicze ma na celu ograniczenie ich emisji oraz zmniejszenie zużycia energii do ich napędu. W artykule zamieszczono definicję wskaźników ODP i GWP. Dokonano analizy wartości wskaźnika TEWI dla wodnej pompy ciepła w okresie eksploatacyjnym 10 lat oraz zinterpretowano jego poszczególne składowe. Obliczenia przeprowadzono dla czterech czynników chłodniczych: R 404A, R 407C, R 410A i R 600a.
 • Zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę ze względu na warunki pracy - w Polsce i innych państwach UE (23)
  W artykule przedstawiono zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę ze względu na warunki pracy w wybranych państwach UE i na tym tle rozwiązania przyjęte w prawie polskim. Z dokonanej analizy wynika, że nie tylko różne są zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę ze względu na warunki pracy, ale też występują zasadnicze różnice w poszczególnych państwach dotyczące prac uzasadniających ubieganie się o wcześniejszą emeryturę jak i wiek, w jakim można z niej skorzystać.
 • Czasopisma anglojęzyczne w Bibliotece CIOP-PIB (26)
  Nauka od wieków bazuje na badaniach, interpretacjach i analizach, a publikacje w czasopismach stanowią bardzo istotne źródło najnowszych informacji, uzupełniając i poszerzając wcześniej zdobytą wiedzę z danej dziedziny. Dla polskich naukowców zagraniczne czasopisma naukowe w dużym stopniu pełnią taką właśnie funkcję, dlatego potrzebują korzystać z nich na co dzień.
 • Zapiski latte (29)
  Nadchodzą automaty. Bać się, czy witać chlebem i solą? Z otwartymi ramionami, czy - na wszelki wypadek - mieć w zanadrzu plan awaryjny? Wyjść na powitanie, czy od razu uciekać do schronu? Nadchodzą nie od dziś i nie po raz pierwszy, ale tym razem w wyjątkowo doborowym towarzystwie - algorytmów, aplikacji, sztucznej inteligencji, wirtualnej rzeczywistości, nanotechnologii, genetycznie modyfikowanych neuronów, zabezpieczeń biometrycznych, powracającej idei transhumanizmu...
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Morskie jednostki edukacyjne - szczegółowe warunki prowadzenia szkoleń, przeszkoleń i egzaminów praktycznych
  • Wymagania dotyczących technicznego i pozatechnicznego bezpieczeństwa żeglugi jednostek pływających Straży Granicznej
  • Przechowywanie i używanie środków strzałowych i sprzętu strzałowego
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
 • Doniesienia z zagranicy (32)