Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2017/07

 • XXVI edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. "Bezpiecznie od początku" (II s. okł.)
 • Aktualności z kraju (2)
  • TDJ Pitango Ventures inwestuje na polskim rynku
   Polski sektor venture capital (VC) wzbogacił się o kolejnego inwestora. Tym razem w krajowe spółki technologiczne zainwestuje polsko-izraelski fundusz TDJ Pitango Ventures. Kwota planowanego wkładu funduszu w polski rynek to 210 mln zł.
  • Polski sposób na zmierzenie Wszechświata
   Polscy naukowcy z Centrum Astronomicznego PAN, wchodzący w skład grupy Araukaria, odkryli metodę pozwalającą na zwiększenie dokładności pomiarów odległości galaktyk. To odkrycie przełomowe dla s tworzenia kosmicznej mapy Wszechświata.
  • 13 ml zł dla AGH
   Minister Jarosław Gowin podpisał 5 czerwca umowę z rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dotyczącą dofinansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego budowy nowego budynku Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.
 • Fotowoltaiczne bezpieczeństwo (3)
  Wywiad z dypl. inż. Hermannem Laukampem z Fraunhofer Institut for Solat Energy Systems ISE
 • Bo zdrowie jest najważniejsze. Konferencja "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie - efektywne zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników" (4)
  Starzejemy się - to fakt. Zarówno jako społeczeństwo, jak i jako populacja pracowników. Zgodnie z przewidywaniami EU-OSHA w 2030 r., pracownicy w wieku 55-64 lat będą stanowili co najmniej 30 proc. ogółu siły roboczej. Rezultatem zmian demograficznych w Europie było w ostatnich latach niemal powszechne podnoszenie wieku przechodzenia na emeryturę (Polska również tak postąpiła, ale od października tego roku przywrócono poprzedni stan) - zazwyczaj do poziomu 67 lat. Dłuższe życie zawodowe to również dłuższy czas narażenia człowieka na zagrożenia w miejscu pracy, a także wyzwania wywoływane chociażby postępem technologicznym oraz zmianami w podejściu do zarządzania pracą. Logiczne wydaje się zatem koncentrowanie uwagi świata pracy na potencjalnych problemach zdrowotnych, które dotykać mogą populację osób starszych, aktywnych zawodowo. Bo chociaż praca jest wartością samą w sobie, to wszak zdrowie jest najważniejsze.
 • Europa w ciągłym stresie. Konferencja pn. "Nie daj się stresowi" (6)
  Po raz pierwszy badania pod szyldem ESENER przeprowadzono w Unii Europejskiej w 2009 roku. I już wtedy okazało się, że 4 na 5 menedżerów w Europie uważa kwestie związane ze stresem w pracy za równie ważne jak wypadki przy pracy. Stres związany z pracą odnotowuje się szczególnie w sektorach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz edukacji. 5 lat później Europa przebadała się ponownie. I, niestety, wyniki badania ESENER 2 pokazują, że problem nie tylko nie zniknął, ale wręcz się pobłębia.
 • Wymagania i warunki pracy ratowników wodnych a ich wizerunek w oczach użytkowników kąpielisk (8)
  Ratownicy wodni to zazwyczaj młodzi ludzie, którzy dopiero rozpoczynają swoją zawodową karierę. Odpowiedzialność spoczywająca na ich barkach w połączeniu z szeregiem czynników rozpraszających czy zakłócających wykonywanie podstawowych zadań może spowodować obniżenie bezpieczeństwa w obiekcie, którego strzegą. Przeciętny obywatel często nie ma świadomości, jak uciążliwe są warunki pracy tej grupy zawodowej i z jak wielkim ryzykiem praca ta się wiąże. Mimo iż ratownicy wodni zdają się być gwarantem bezpieczeństwa, są stosunkowo nisko oceniani przez użytkowników kąpielisk.
 • Uraz ciśnieniowy zatok w górnictwie podziemnym - analiza przypadku (12)
  W artykule omówiono przypadek barotraumy zatok przynosowych, zaistniały w warunkach kopalni podziemnej rud miedzi. Opisywane w literaturze tego typu przypadki są zazwyczaj powiązane z nurkowaniem lub lotnictwem. Barotrauma to połączenie dwóch greckich słów baros - ciężar i trauma - rana, skaleczenie lub uraz. Na potrzeby nauk medycznych i ratownictwa został przyjęty synonim tego określenia - uraz ciśnieniowy (UC). Główną przyczyną wystąpienia UC zatok jest brak drożności jednego z przewodów łączących zatokę z nosem w trakcie nagłej zmiany ciśnienia atmosferycznego. W artykule przedstawiono przyczynę powstania urazu, przebieg leczenia i skutki zaistniałego wypadku. Podjęto ponadto próbę oszacowania ryzyka wystąpienia UC na trzech grupach osób potencjalnie narażonych na możliwość zaistnienia zdarzenia.
 • Ocena ryzyka na stanowisku pracy powtarzalnej z zastosowaniem metody OCRA (16)
  W artykule zaprezentowano praktyczne zastosowanie metody OCRA, służącej do oceny ryzyka podczas wykonywania czynności powtarzalnych za pomocą kończyn górnych. Dokonano oceny ryzyka pojawienia się dolegliwości mięśniowo-szkieletowych na stanowisku montażowym. Umiejętnie wykonywana ocena obciążenia na stanowiskach pracy powtarzalnej tak, aby możliwe było identyfikowanie i r edukowanie ryzyka pojawienia się dolegliwości, będących konsekwencją tej pracy, ma duże znaczenie - istnieje bowiem wiele stanowisk, na których konieczne jest powtarzanie tych samych czynności.
 • Odpowiedzialność materialna pracowników na gruncie Kodeksu pracy (21)
  Jednym z istotnych problemów z dziedziny prawa pracy jest odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone mu przez pracodawcę. Nie zawsze pracownik wykonuje pracę, w taki sposób, w jaki chciałby tego jego pracodawca. We wszystkich sferach życia gospodarczego może dojść do różnego rodzaju zdarzeń skutkujących wyrządzeniem szkody przez pracowników, czy to samemu pracodawcy, czy osobom trzecim. Pracodawca z tytułu szkody powstałej z winy pracownika może dochodzić jej naprawienia na drodze polubownej lub postępowania sądowego. Czasem w związku z naruszeniem obowiązków pracowniczych przez pracownika, które było powodem zaistnienia szkody, pracodawca postanawia rozstać się z pracownikiem rozwiązując z nim umowę o pracę. Nawet jednak, gdy pracodawca zwolni pracownika za wypowiedzeniem lub w trybie art. 52 k.p., pozostaje problem wyegzekwowania należności z tytułu naprawienia szkody.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Wypadki w polskim górnictwie - działania prewencyjne (26)
   • Stanowiska Rady Ochrony Pracy
   • WUG i prewencja
   • Stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie
   • Bezpieczeństwo - twój wybór
   • Kontrole to także działania prewencyjne
 • "Bezpiecznie od początku" - wystawa plakatów w CIOP-PIB (28)
  Tematyka tegorocznego konkursu na plakat, organizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy od 1997 roku, koresponduje z hasłem obecnej europejskiej kampanii informacyjnej (2016-2017) "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie", której ideą jest jak najdłuższe zachowanie zdrowia przez pracowników. Trudno zaprzeczyć, że "dobry początek" drogi zawodowej jest przesłanką pomyślnego jej przebiegu i bezpiecznego dotarcia do etapu zakończenia aktywności pracowniczej. Wpojenie właściwych nawyków i przyjęcie odpowiednich postaw przez młodych ludzi u progu ich dorosłego życia jest z tego punktu widzenia bardzo pożądane.
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Ruch podziemnych zakładów górniczych
   9 czerwca 2017 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych wydane na podstawie arat. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
  • Ratownictwo górnicze
   31 maja 2017 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego, wydane na podstawie arat. 124 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Na jakich zasadach ZUS nalicza wysokość emerytury od 1 października 2017?
  • Kiedy najlepiej przejść na emeryturę według nowych przepisów i jakie dokumenty trzeba złożyć?
  • Kiedy należy złożyć wniosek o emeryturę zgodnie z nowymi przepisami?
  • Czy zmieni się wysokość emerytury, jeżeli będzie się pracować dłużej?
 • Doniesienia z zagranicy (32)