Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2017/08

 • Konkurs fotograficzny O!ZNAKI PRACY (II s. okł.)
 • Aktualności z kraju (2)
  • Ponad 150 mln zł dla sektora farmaceutycznego
  • Dotacje dla Polish Studies na Uniwersytecie w Cambridge
  • NAWA przegłosowana w Senacie
 • Bezpiecznie w nowy rok szkolny (3)
  Początek roku szkolnego budzi mieszane emocje u uczniów. Żal za minioną wakacyjną wolnością, radość ze spotkania z kolegami mieszają się często z mniejszymi czy większymi obawami: przed powrotem do codziennej rutyny i obowiązków, nowymi wyzwaniami, nielubianymi albo sprawiającymi trudności przedmiotami, wymagającymi nauczycielami.
 • Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu (4)
  Rozmowa z dr inż. Małgorzatą Powałką, redaktor naczelną magazynu "Bez Pługa" (4)
 • VeSafe. Bezpiecznie na drodze (5)
  • VeSafe - e-poradnik Komisji Europejskiej, którego celem jest kompleksowe zidentyfikowanie i opisanie zagrożeń dla bezpieczeństwa, związanych z pracą przy pojazdach, ale i dobrych praktyk dotyczących różnych obszarów tematycznych
 • Wszyscy ludzie rezydenta (6)
  • Specyfika zawodu
  • Wpływ stresu, zagrożenia i profilaktyka
  • Przygotowani na wszystko
 • Wypadki osób znajdujących się pod opieką szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w świetle polskich przepisów bhp - analiza (8)
  Wypadki osób znajdujących się pod opieką szkół, przedszkoli i innych placówek nie doczekały się do tej pory dogłębnej analizy badawczej. Jeżeli przyjrzymy się danym, to możemy stwierdzić, że wypadkom ulega ponad 1% osób znajdujących się pod opieką szkół (placówek). Niestety wśród tych wypadków mamy również śmiertelne i ciężkie. W ciągu ostatnich 6 lat szkolnych (2010/11-2015/16) doszło do śmierci 188 osób, a wypadkom ciężkim uległo 1269 osób. Dane te wskazują, że należy zwiększyć działania wszystkich zainteresowanych stron mające na celu poprawę bezpieczeństwa w szkołach i placówkach w Polsce.
 • Przegląd wybranych krajowych przepisów prawnych dotyczących oświetlenia awaryjnego (14)
  W artykule zaprezentowano najważniejsze informacje zamieszczone w aktualnych ustawach, rozporządzeniach oraz polskie normy dotyczące instalacji oświetlenia awaryjnego. Przedstawiono - zawarty w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury - wykaz pomieszczeń, w których należy stosować oświetlenie ewakuacyjne oraz wymagania techniczne, jakie mają spełniać te instalacje. Omówiono dwie ustawy oraz dwa rozporządzenia, z których wynika m.in. konieczność uzgadniania projektów instalacji oświetlenia ewakuacyjnego czy obowiązek uzyskania dopuszczenia do użytkowania opraw oświetlenia awaryjnego. Na podstawie analizy norm określono podstawowe funkcje oświetlenia ewakuacyjnego, omówiono podział systemów oświetlenia awaryjnego oraz wymieniono grupę norm dotyczących symboli graficznych, barw i znaków bezpieczeństwa.
 • Wybrane aspekty organizacji pracy z wykorzystaniem maszyn ręcznych (18)
  W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące organizacji pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w maszyny ręczne. Uwzględniono wymagania prawne i dobra praktyki oraz opisano różne rozwiązania techniczne. Scharakteryzowano problemy związane z doborem maszyn oraz ich obsługą i konserwacją. Odwołując się do wyników przeprowadzonych badań wskazano, że ze względu na wzrost grupy starszych operatorów istotny jest także właściwy dobór pracowników do rodzajów wykonywanych prac oraz zmniejszenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego kończyn górnych z powodu zmniejszających się możliwości fizycznych tej grupy pracowników.
 • Narażenie na hałas w salach chorych w szpitalach - wyniki badań własnych (23)
  W celu zbadania warunków akustycznych panujących na oddziałach szpitalnych Laboratorium Hałasu i Wibracji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu wykonało pomiary poziomu dźwięku w wybranych szpitalach powiatowych na terenie województwa podkarpackiego. Przebadano 26 sal chorych, w czterech szpitalach, w porze dziennej i porze nocnej. Stwierdzono, że można zidentyfikować trzy zasadnicze grupy źródeł hałasu. Do pierwszej należy zaliczyć przede wszystkim czynności i komunikację słowną samego personelu medycznego. Druga grupa źródeł związana jest z wyposażeniem technicznym budynków szpitali (windy, klimatyzacja, drzwi do pomieszczeń), a trzecią grupę stanowi infrastruktura otoczenia (parkingi, drogi). W rezultacie oceny warunków akustycznych, dokonanej na podstawie wyników badań i wymagań PN-87/B-02151/02 stwierdzono, że w 58% przebadanych sal chorych występują przekroczenia wartości dopuszczalnych. Zdaniem autorów są pewne możliwości (organizacyjne i techniczne) niewymagające istotnych nakładów finansowych, które mogą poprawić warunki akustyczne panujące w salach chorych.
 • 86. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (26)
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
 • Odpowiadamy na pytania (31)
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  • Jak dowiedzieć się, ile będzie wynosiła przyszła emerytura?
  • Czy osoby, które mają uprawnienia do renty muszą składać wniosek o emeryturę, aby uzyskać uprawnienia do świadczenia emerytalnego od października 2017 r.?
  • Czy wymagany jest staż pracy do przyznania emerytury w wieku określonym w ustawie obniżającej wiek emerytalny?