Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2017/12


 • Aktualności z kraju (2)
  • Niemal 430 mln zł na badania od NCN
  • Ruszyła INGA - Innowacyjne Gazownictwo
  • Rusza II edycja Uniwersytetu Młodego Odkrywcy
 • Nagrody im. Haliny Krahelskiej wręczone. XXIV finał konkursu Państwowej Inspekcji Pracy (3)
 • Zakończenie kampanii "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" (4)
  "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie", czyli 14 już ogólnoeuropejska kampania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), dobiegła końca. Podczas konferencji wieńczącej ten temat spotkało się ponad 400 specjalistów ds. szeroko pojętego bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia człowieka w pracy oraz ergonomii, aby dyskutować o tym, co udało się w ramach kampanii zrealizować, ale i o tym, co dalej. Polska edycja wspomnianej kampanii również doczekała się tzw. Closing event, które odbyło się w Poznaniu w połowie listopada br.
 • Inżynieria bezpieczeństwa obiektów natropogenicznych - II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna (6)
  II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna na temat problemów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych odbyła się 16-17 listopada br. w Warszawskim Domu Technika NOT, który od ponad 110 lat służy środowisku technicznemu. Jego bogata historia zawsze podnosi prestiż organizowanych tam przedsięwzięć do najwyższego z możliwych poziomów - tak było i tym razem.
 • Kuchenki mikrofalowe - kontrola emisji i ekspozycji na pole elektromagnetyczne (8)
  Kuchenki mikrofalowe należą do obiektów technicznych mogących potencjalnie emitować pole - EM o wartościach mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy osób zatrudnionych w gastronomii czy serwisach firmowych. Formalnie, bezpieczeństwo użytkowania kuchenek mikrofalowych powinien gwarantować producent, który zobowiązany jest do przestrzegania standardów emisji promieniowania, po spełnieniu których urządzenia są dopuszczone do sprzedaży. Dla użytkowników kuchenek mikrofalowych w gospodarstwach domowych to warunek konieczny. Przedstawione w artykule dane o poziomach tego pola w otoczeniu ponad 170 urządzeń wskazują, że należy przedsięwziąć stosowne działania ochronne. Przedstawiony w opracowaniu istniejący stan prawny dotyczący limitów emisji, który obowiązuje producentów tych kuchenek jest oparty o rekomendacje ICNIRP i spełnia wymagania limitów ekspozycji człowieka na pole - EM. Krajowe przepisy są bardziej rygorystyczne. W pracy dyskutowane są wszystkie te aspekty, szczególnie w odniesieniu do pracowników gastronomii i służb serwisowych, gdzie brak jest faktycznego nadzoru nad warunkami pracy. Zwrócono także uwagę na możliwość zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom kuchenek mikrofalowych w gospodarstwach domowych.
 • Styl życia i zachowania prozdrowotne polskich pracowników budowlanych - wyniki badań własnych (13)
  Styl życia ma istotne znaczenie dla poprawy oraz utrzymania dobrego stanu zdrowia. Głównym celem artykułu jest przedstawienie wybranych elementów stylu życia (tj. samooceny stanu zdrowia, sposobu żywienia, palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków i podejmowania aktywności fizycznej) mężczyzn zatrudnionych w budownictwie w zależności od wieku. Materiału do analizy dostarczyły wyniki badań, przeprowadzonych na przełomie 2014 i 2015 roku wśród 600 mężczyzn zatrudnionych w budownictwie. Oceny stylu życia dokonano przy pomocy kwestionariusza opracowanego na potrzeby badania, a aktywności fizycznej z zastosowaniem Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej. Wiek był czynnikiem, który różnicował w sposób istotny statystycznie niektóre elementy stylu życia badanych mężczyzn. Pracownicy 50+ istotnie gorzej oceniali swój stan zdrowia, popełniali najwięcej błędów żywieniowych, a także wypalali najwięcej papierosów dziennie. Najczęściej spożywali alkohol oraz w największych ilościach jednorazowo pracownicy 30-32-letni, natomiast wśród pracowników 20-22-letnich zaobserwowano najmniejszy odsetek osób sięgających po mocne alkohole, ale za to największy odsetek - używających narkotyki.
 • Bezpieczeństwo osobiste policjantów podczas legitymowania (18)
  Legitymowanie stanowi podstawową czynność dokonywaną przez policjantów. Spełnia ono istotną rolę, gdyż pomaga w ustaleniu oraz zatrzymaniu sprawcy czy ujawnieniu naruszania przepisów prawa. Choć z pozoru czynność ta wydaje się prosta i bezpieczna, funkcjonariusze nie powinni jej lekceważyć. Podczas jej wykonywania może dojść do sytuacji zagrażającej ich życiu i zdrowiu. Z tego względu bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na problematykę bezpieczeństwa policjantów podczas pełnienia służby. Celem artykułu jest próba przedstawienia bezpieczeństwa osobistego policjantów podczas legitymowania.
 • Przeregulowana praktyka. Konferencja naukowa nt. bezpieczeństwa w pracy - regulacje i praktyka (21)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Państwowa Inspekcja Pracy w 2018 r. - coraz więcej zadań (22)
   Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 r. był głównym tematem obrad Rady Ochrony Pracy, odbywających się 5 grudnia br. w gmachu Sejmu RP. Plan działań inspekcji na najbliższe 12 miesięcy przedstawił Radzie Wiesław Łyszczek - główny inspektor pracy, któremu towarzyszyło kierownictwo GIP.
 • Monitorowanie stanów emocjonalnych pracownika za pomocą interfejsów mózg - komputer (23)
  Interfejs mózg - komputer to system, w którym polecenia przekazywane są do komputera za pomocą sygnałów generowanych w mózgu. BCI mogą być oparte na sygnałach ECoF, MEG, PET, fMRI, NIRS lub innych. Najczęściej jednak stosuje się interfejsy mózg - komputer oparte na sygnałach EEG. Wśród najczęstszych zastosowań BCI należy wymienić: bezdotykową obsługę komputera (w tym bezdotykowe przeszukiwanie internetu), uwierzytelnianie biometryczne użytkowników oraz sterowanie procesami przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania interfejsu mózg - komputer wykorzystującego sygnały EEG do monitorowania wybranych stanów emocjonalnych pracownika, takich jak: zaangażowanie uwagi, zamyślenie, frustracja, ekscytacja. Koncepcję oparto na wykorzystaniu naurohełmu, działającego na zasadzie uproszczonego elektroencefalografu.
 • Rozbieżności w orzecznictwie sądów w sprawach związanych z mobbingiem (26)
  Zjawisko mobbingu istnieje od dawna, ale dopiero od 1 stycznia 2004 r. mocą ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw znalazło swoje odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu pracy.
 • Nagrody w konkursie fotograficznym O!ZNAKI PRACY 2017 (28)
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Wnioski o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - nowe rozporządzenie
  • Dokumenty i informacje wymagane do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - nowe rozporządzenie
  • Wykazy, wnioski i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - nowe rozporządzenie
  • Uznawanie kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym - zmiana rozporządzenia
 • Odpowiadamy na pytania (31)
  • Czy prawdą jest, pe planowane jest zniesienie górnego limitu opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne?
  • Od stycznia 2018 r. będę emerytem. Co decyduje o wysokości nowej emerytury?
  • Jakie są urlopy i dni wolne, które przysługują rodzicowi i pracownikowi?
 • Doniesienia z zagranicy (32)