Dozór Techniczny 2015/06


 • Ocena stanu technicznego i prognoza trwałości parowych na podstawie badań niszczących
  Jednym z elementów krytycznych kotłów energetycznych o niewymuszonym przepływie czynnika jest walczak. Ponieważ walczak jest grubościennym elementem krytycznym pracującym poniżej temperatury granicznej, prognoza czasu jego eksploatacji jest niemal nieograniczona, o ile projektant dobrze dobierze grubość ścianki i owiercenie płaszcza oparte na Ret materiału walczaka. Ponieważ większość długo eksploatowanych walczaków przekroczyła umowną granicę 200 000 godzin pracy, w artykule omówiono na tle historycznym różne podejścia do określenia prognozy trwałości na podstawie analizy wyników badań nieniszczących i niszczących wykonanych na próbkach pobranych z krążków wyciętych z płaszcza walczaka. Przedstawiono także opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń własnych podejście Pro Novum sp. z o.o do tego istotnego zagadnienia diagnostycznego.
 • Analiza uszkodzeń z wykorzystaniem opracowanego specjalistycznego oprogramowania do analizy danych z nieniszczącej diagnostyki obrazowej ASASD
  W artykule przedstawiono podejście do analizy danych obrazowych z metod badań nieniszczących za pomocą specjalizowanego oprogramowania inżynierskiego opartego na algorytmach przetwarzania obrazu, opracowanego w ramach projektu "Autorski system analizy sygnałów diagnostyki obrazowej do badań nieniszczących konstrukcji ASASD" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Inowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym w opracowanym oprogramowaniu jest możliwość analizy strumieni pomiarowych z różnych metod diagnostyki nieniszczącej, dzięki modułowej funkcji oprogramowania otwartej na nowe algorytmy możliwe do implementacji w już stosowanym oprogramowaniu. W opracowaniu opisano matematyczne metody analizy danych obrazowych i przykładowe wyniki działania oprogramowania na zarejestrowanych uszkodzeniach z wykorzystaniem metody ultradźwiękowej.
 • Nigdy nie sprawdza się szczelności ogniem
  Przywiezioną do domu butlę, która długo stała na mrozie, należy przez kilka godzin przed podłączeniem do kuchenki aklimatyzować. Nie można narażać butli gazowych na gwałtowne zmiany temperatury. Jak bezpiecznie podłączyć butlę do urządzenia? Jakie są podstawowe zasady, na co szczególnie zwracać uwagę? Urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli przewodem elastycznym o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa. Urządzenia gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 KW należy łączyć z przewodem elastycznym lub rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m. Między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło należy zachować odległość minimum 1,5 m. Wyjątek stanowią zestawy urządzeń gazowych z butlami. Między butlą a urządzeniem iskrzącym musi być zachowana odległość co najmniej 1 m. Ważnym czynnikiem bezpieczeństwa jest sprawdzanie szczelności instalacji  gazowej zasilanej gazem płynnym po każdej wymianie butli (za pomocą roztworu mydlanego lub specjalnego preparatu w sprayu, nigdy za pomocą płomienia) i po każdej wymianie oraz każdym remoncie instalacji gazowej.
 • WDT, czyli papierek lakmusowy stanu uzbrojenia polskiej armii
  Wyodrębnienie odrębnej struktury dozorowej tylko na potrzeby wojska może się wydawać reliktem właściwym raczej dla czasów Układu Warszawskiego. Takie rozwiązanie znakomicie się jednak sprawdza w zapewnieniu bezpieczeństwa technicznego urządzeń wchodzących w skład kontyngentów polskich sił zbrojnych na misjach oraz przynosi resortowi obrony konkretne oszczędności. Wojsko cieszy się odrębną instytucją dozorową w zasadzie od zawsze. Już gdy w 1921 r. uchwalano ustawę o nadzorze nad kotłami parowymi, wyodrębniono dozór nad tymi urządzeniami, które są eksploatowane w Wojsku Polskim. Pierwotnie dotyczyło to jedynie kotłów zainstalowanych na okrętach marynarki wojennej oraz w wojskowych wagonach i lokomotywach. Z czasem wojskowym dozorem objęto wszystkie urządzenia znajdujące się w gestii armii.
 • Zarządzanie majątkiem - zarządzanie bezpieczeństwem
  Polityka energetyczna powinna być nastawiona na bezpieczeństwo, rozsądne koszty i być zgodna w pewnym stopniu z unijną polityką klimatyczną Thierry Doucerain, prezes EDF Polska. Jeszcze nasza energetyka nie zdążyła zaszkodzić klimatowi, a już klimat sprawił jej sporo problemów. Upalne lato w niespodziewany dla większości sposób wystawiło bezpieczeństwo naszego KSE na próbę, której nie sprostał. Konieczne stało się ograniczenie dostaw dla przemysłu oraz przywrócenie, prawie zapomnianych, stopni zasilania. Ze zdumieniem uświadomiono sobie, że przez dłuższy czas wiatr może nie wiać i deszcz nie padać. Nie pomogły nawet nowe bloki. Jak zwykle zaistniałą sytuację w pierwszej kolejności skomentowali eksperci znani z wypowiedzi na każdy temat. Entuzjaści nowych inwestycji, od energetyki jądrowej począwszy, a na prosumentach skończywszy, przedstawili swoje indywidualne racje: Czy znajdzie się moderator merytorycznej dyskusji? Czy wyciągnięte zostaną realistyczne wnioski? Dotychczasowe doświadczenia z dyskusji nt. polityki energetycznej nie skłaniają do optymizmu.