Inspektor Pracy 2018/01

 • W Sejmie RP
  • Rada zapoznała się z programem działania PIP (3)
   W 2018 r. inspektorzy pracy przeprowadzą 72 tys. kontroli. Tak wynika z opracowanego na przyszły rok programu działania PIP, jaki główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek przedstawił Radzie Ochrony Pracy 5 grudnia 2017 r. W posiedzeniu Rady, któremu przewodniczył poseł Janusz Śniadek, uczestniczyło kierownictwo GIP.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  • Na komisji sejmowej
  • Porozumienie z duńską inspekcją
  • Egzekwowanie standardów pracy
  • W rocznicę stanu wojennego
  • Konkurs bhp
  • Przeciw wykorzystywaniu w pracy
 • Cyfryzacja a rynek pracy (6)
  Wpływ rewolucji cyfrowej 4.0 na społeczeństwo był tematem XXI spotkania Międzynarodowej Sieci Instytutów Szkoleniowych w Dziedzinie Pracy (RIIFT), które odbyło się pod koniec 2017 roku w Luksemburgu. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowały Małgorzata Marszałek, główny specjalista w Ośrodku Szkolenia PIP oraz Marta Chodorowska, kierownik Sekcji Współpracy z Zagranicą w Głównym Inspektoracie Pracy.
 • Uzasadnione priorytety (7)
  Rozmowa z Andrzejem Rogowskim, społecznym inspektorem pracy w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., nagrodzonym przez głównego inspektora pracy Wiesława Łyszczyka, zgłoszonym do nagrody przez NSZZ "Solidarność".
 • Zasady współżycia społecznego (9)
  Pojęcie zasad współżycia społecznego stanowi tzw. klauzulę generalną i występuje m.in. w Kodeksie cywilnym i w Kodeksie pracy. Klauzule generalne są niedookreślonymi zwrotami, które przy dokonywaniu oceny pewnych zachowań odsyłają do norm pozaprawnych, dając tym samym swobodę decyzyjną umożliwiającą elastyczne stosowanie prawa w zmieniających się warunkach społecznych i gospodarczych, a także w przypadkach odbiegających od typowych sytuacji przewidzianych przez przepisy prawa.
 • Ochrona minimalnej stawki godzinowej (cz. I) (12)
  Niedawno wprowadzone regulacje dotyczące minimalnej stawki godzinowej, jak większość nowych rozwiązań prawnych, rodzą pytania o zasady ich stosowania. Odnosi się to również do ochrony tego wynagrodzenia.
 • Zawieranie umów cywilnoprawnych (15)
  Pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w tych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.
 • Pamięci Romana Giedrojcia. Odsłonięcie tablicy i nadanie imienia auli OSPIP (18)
 • Uprawnienie do zwolnienia od pracy (20)
  Jeden z problemów z zakresu zbiorowego prawa pracy, z jakimi spotkają się inspektorzy pracy, dotyczy uprawnienia przewidzianego w arat. 31 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
 • Instrukcja maszyny - wymagania (cz. I) (23)
  Wielu producentów maszyn ma problem z ustaleniem, czy sporządzane przez nich instrukcje obsługi są prawidłowe, czy zawierają właściwe treści, czy są jasne i zrozumiałe dla użytkownika. Podstawowe wymagania, jakie powinna spełniać instrukcja obsługi maszyny, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Więcej informacji znajdziemy w "Przewodniku dotyczącym stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn".
 • Śmierć przy ścince (29)
 • Nagrody i wyróżnienia (30)
 • Z archiwum "Inspektora Pracy". Walka z nieszczęśliwymi wypadkami w fabryce. Luźne uwagi o tzw. umowie o pracę na czas wykonania określonej roboty. (32)
 • Zatrudnianie cudzoziemców (34)
 • Biblioteka (35)
 • Wypadek przy wielopile (36)