Inspektor Pracy 2017/11

 • W Sejmie RP (3)
  • O skuteczności zarządzania bhp
   Rozszerzenie zakresu kontroli o badania parametrów ochronnych środków ochrony indywidualnej w krajowych laboratoriach akredytowanych zaleciła Państwowej Inspekcji Pracy Rada Ochrony Pracy. Wskazanie takie znalazło się w stanowisku rady w sprawie nadzoru rynku w obszarze środków ochrony indywidualnej, przyjętym na posiedzeniu 24 października 2017 r. w siedzibie Sejmu.
  • Aprobata projektu budżetu
   Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 25 października br. pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 rok.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  • Kongres małych i średnich przedsiębiorstw
  • O układach zbiorowych
  • Komisje przyjęły sprawozdanie
  • Na forum gospodarczym
  • Kwiaty na grobie Romana Giedrojcia
  • Odznaczenie nadinspektora pracy
  • Rada programowo-metodyczna
 • Wspólnie możemy więcej (7)
  Wywiad z Trude Vollheim, dyrektorem Urzędu Inspekcji Pracy Królestwa Norwegii
 • Przywrócenie do pracy na podstawie prawomocnego wyroku sądu (11)
  Pracownik, kwestionując przed sądem pracy prawidłowość wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony bądź rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, ma możliwość zgłoszenia przed sądem jednego z dwóch alternatywnych roszczeń - o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie.
 • Środki ochrony indywidualnej (15)
  Prace na wysokości zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych, niosą ze sobą duże ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy. Pracowników można chronić, stosując zbiorowe i indywidualne środki ochrony. W poprzednim numerze "Inspektora Pracy" omówiono środki ochrony zbiorowej podczas prac na wysokości, w tym numerze czas na indywidualne.
 • Na AGRO SHOW 2017 (18)
 • Umowy o pracę na czas określony (20)
  Jeśli okres zatrudnienia na podstawie umowy (umów) o pracę na czas określony przekracza 33 miesiące lub jeżeli liczba zawartych umów przekroczy trzy, to od dnia następującego po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia zawarcia czwartej umowy terminowej uważa si, że doszło do zawarcia umowy na czas nieokreślony.
 • W placówkach weterynaryjnych (22)
  Pracodawcy w placówkach weterynaryjnych często bagatelizują ochronę zdrowia pracowników narażonych na czynniki biologiczne w środowisku pracy. Nie zastanawiają się nad zagrożeniami, jakie niesie praca z czynnikami biologicznymi w weterynarii, a co za tym idzie nie zapewniają odpowiednich zabezpieczeń pracownikom, dotyczy to w szczególności osób zatrudnionych w zakładach weterynaryjnych, które nie mają wykształcenia w tym kierunku, np. recepcjonistów.
 • Nowe tory kolei (25)
  Utrzymanie, remonty i rewitalizacja szlaków kolejowych to wyzwanie również ze względu na konieczność zadbania o bezpieczeństwo pracowników wykonujących wszelkie prace. A zagrożeń, które mogą prowadzić do wypadków, jest w tej branży niemało.
 • Eksploatacja pojemników na beton (28)
  Trudno sobie wyobrazić proces betonowania bez pojemników na beton. Sięga się po nie najczęściej w przypadku wylewania stosunkowo niedużych pod względem wymiarowym elementów betonowych wznoszonych konstrukcji. Zaniedbania podczas eksploatacji mogą prowadzić do wypadków przy pracy, co znalazło potwierdzenie na jednej z budów leżących na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.
 • Uwaga, spadające narzędzia (30)
  Podczas docieplania budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ostródzie pracownik został uderzony w głowę przez spadającą z wysokości ok. 8 metrów maszynkę do cięcia terakoty o wadze ok. 7 kg. W wyniku obrażeń czaszki mężczyzna zmarł w szpitalu po 6 tygodniach od zdarzenia. Poszkodowany nie używał hełmu ochronnego.
 • Wspominali i szkolili (31)
 • Pracuję legalnie! (32)
  Zatrudnienie legalne jest standardem w relacjach pracy i w relacjach na wolnym rynku. Pracując czy zatrudniając legalnie, jestem profesjonalistą, uczciwym człowiekiem, dobrym obywatelem, mam czyste sumienie. W 2016 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 26,7 tys. kontroli. Nielegalne zatrudnienie, polegające na powierzeniu pracy bez potwierdzenia na piśmie umowy o pracę oraz niezgłoszeniu osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego, stwierdzono w ponad 9,3 tys. kontroli - w co trzecim kontrolowanym podmiocie.
 • Gospodarstwo rolne godne naśladowania (34)
 • Biblioteka (35)
 • Siarkowodór zabija bez uprzedzenia (36)