Inspektor Pracy 2017/12

 • W Sejmie RP
  • Posłowie zaakceptowali działania inspekcji (3)
   Sejm RP na posiedzeniu 24 listopada br. przyjął sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. Opowiedziały się za tym wszystkie kluby poselskie. Sprawozdanie przedstawił główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek.
  • Pozytywnie o budżecie i kandydatach (4)
   Rada Ochrony Pracy podczas obrad 7 listopada br. w gmachu Sejmu przyjęła stanowisko w sprawie projektu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 rok. Przedstawił go główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek na poprzednim posiedzeniu 24 października.
  • Posłowie przyjęli informacje inspekcji (6)
   Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 8 listopada br. przyjęła informacje Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące zawierania umów terminowych w świetle kontroli PIP i kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy wśród młodzieży poprzez działania informacyjno-edukacyjne.
  • Poselska akceptacja budżetu (6)
   Sejmowa Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu 8 listopada br. pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej na rok 2018 w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy. W obradach uczestniczyli: zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski i dyrektorzy departamentów w Głównym Inspektoracie Pracy.
 • Nagrody głównego inspektora pracy (7)
  Z udziałem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego na Zamku Królewskim w Warszawie 29 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXVI edycji konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej". Wzięli w niej udział przedstawiciele parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (20)
  • Komitet Wyższych Inspektorów Pracy
  • Zastępcy głównego inspektora pracy
  • Nowe porozumienie z prokuraturą
  • V Kongres Mobilności Pracy
  • Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP
  • Finał programów prewencyjnych
  • W Katowicach o rynku pracy
  • O bezpieczeństwie w budownictwie
  • Na rzecz bezpieczeństwa pracy
  • Zmiany personalne w okręgach
 • Równe traktowanie to fikcja (23)
  Badając dokumenty dotyczące wynagrodzeń inspektor pracy stwierdził, że istnieją różnice w wysokości zasadniczego wynagrodzenia za pracę pomiędzy pracownikami wykonującymi pracę na tych samych bądź podobnych stanowiskach, zaś dodatek stażowy często służy jako składnik wynagrodzenia zapewniający osiągnięcie wynagrodzenia minimalnego.
 • Co zawierają raporty z badań czynników szkodliwych? (25)
  Laboratorium Sekcji Badań Środowiska Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku to jedyne laboratorium w Państwowej Inspekcji Pracy, które ma swój udział w czynnościach kontrolnych. Jego zleceniodawcami są wyłącznie inspektorzy pracy ze wszystkich okręgów. Laboratorium wykonuje pomiary/badania w środowisku pracy.
 • Ukryte zagrożenia (29)
  Jedną z głównych przyczyn wypadków przy pracy jest ignorowanie realnego, istniejącego zagrożenia. Najczęściej dochodzi do tego na szczeblu osób odpowiedzialnych za przekazywanie stanowisk do pracy oraz za nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy, często wynika też z ignorancji samych pracowników.
 • Media docenione za promocję (33)
  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek przyznał doroczne nagrody dla dziennikarzy mających szczególne osiągnięcia w popularyzacji problematyki ochrony pracy. Wręczono je 1 grudnia 2017 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. W uroczystości wzięli udział zastępcy głównego inspektora pracy Andrzej Kwaliński i Dariusz Mińkowski, dyrektorzy departamentów GIP oraz rzecznik prasowy głównego inspektora pracy.
 • O umowach terminowych (34)
 • Biblioteka (35)
 • Wypadek w laboratorium (36)