Lekarz Medycyny Pracy 2018/01

 • Przegląd nowych aktów prawnych (1)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym
  • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw
  • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Celno-Skarbowej
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą
 • Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej (3)
  W dniu 20 listopada 2017 r. została ogłoszona ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 27 października 2017 r. Art. 1 tej ustawy stwierdza, że określa ona cele i organizację podstawowej opieki zdrowotnej oraz zasady zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Stwierdzenie choroby zawodowej gruźlicy płuc u lekarza (4)
  Pod pozycją 26 wykazu chorób zawodowych figuruje choroba zawodowa - choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa, w tym gruźlica płuc. Czy dla stwierdzenia tej choroby zawodowej okoliczność ekspozycji czynnikiem biologicznym również podczas świadczonej na podstawie umów cywilnoprawnych pracy ma znaczenie, wobec równoczesnego istnienia wysokiego prawdopodobieństwa zachorowania w środowisku pracy? Czy w takim przypadku konieczne jest wyznaczenie konkretnej daty zakażenia, a także dokładne sprecyzowanie źródła zakażenia?
 • Zagrożenia chorobami zawodowymi spawaczy - część 2. Ryzyko zdrowotne (7)
  Ryzyko zdrowotne to pojęcie, które definiuje prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych dla zdrowia pracownika skutków, spowodowanych takimi czynnikami jak: organizacja pracy (zmianowość, praca w odosobnieniu); metody pracy (monotypia, przeciążenie fizyczne, psychiczne czy informacyjne); warunki materialne środowiska pracy (czynniki chemiczne, fizyczne czy biologiczne); sytuacje stresogenne.
 • Zmiany w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w Polsce (12)
  Zagadnienie zdrowia psychicznego stanowi bardzo ważny aspekt codziennej praktyki wsparcia społecznego. Coraz więcej działań podejmowanych jest w kierunku zapewnienia profesjonalnego wsparcia osobom z tego typu schorzeniami. Od stycznia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw.
 • Pytanie do Redakcji (15)