Lekarz Medycyny Pracy 2018/02

 • Przegląd nowych aktów prawnych (1)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w prawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
 • Postępowanie w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej pylicy krzemowej płuc (3)
  Pod pozycją 3 punkt 1 wykazu chorób zawodowych figuruje choroba zawodowa pylicy płuc krzemowej. Na co należy zwrócić uwagę przy rozpoznawaniu pylicy płuc jako choroby zawodowej? Czy negatywna decyzja w tym zakresie może być przeszkodą do zainicjowania w przyszłości kolejnego postępowania w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej pylicy krzemowej płuc?
 • Choroba zawodowa astmy oskrzelowej u pracownicy zatrudnionej w gospodarstwie rolnym (5)
  Pod pozycją 6 wykazu chorób zawodowych figuruje astma oskrzelowa. Czy w przypadku pracownika zatrudnionego w gospodarstwie rolnym przy prowadzeniu hodowli zwierząt należy badać również narażenie na czynniki występujące co prawda w gospodarstwie rolny, ale przy uprawie roślin? Czy w niektórych okolicznościach patogenny czynnik biologiczny może być przyczyną zachorowań nawet w stężeniach podprogowych?
 • Możliwość stwierdzenia choroby zawodowej mimo ustąpienia jej objawów (7)
  Czy z definicji choroby zawodowej można wywieść stwierdzenie, że w chwili wydawania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej oraz decyzji stwierdzającej tą chorobę pracownik lub były pracownik musi cierpieć ma dane schorzenie? Czy przepisy dopuszczają możliwość rozpoznania choroby zawodowej w przypadkach, gdy obok ustalenia, że choroba mogła zostać spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia wy stępujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, ujawniono również inne dysfunkcje organizmu badanego, predysponujące do powstania schorzenia wymienionego w wykazie chorób zawodowych?
 • Odpowiedzialność lekarza profilaktyka za treść orzeczeń o przeciwwskazaniach lub braku przeciwwskazań do pracy pracowników (10)
  Jednym z obowiązków pracodawcy wynikającym z treści przepisów Kodeksu pracy jest dopuszczenie do pracy pracowników posiadających aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Zgodnie z treścią przepisu art. 229 § 4 K.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Oznacza to jednak nie tylko obowiązek po stronie pracodawcy, ale również powinność pracownika poddania się badaniom.
 • Najistotniejsze zmiany w przepisach dotyczących osób z niepełnosprawnością w 2018 r. (13)
  Rok 2018 będzie bogaty pod względem zmian, które dotyczą przepisów prawnych odnoszących się do spraw osób z niepełnosprawnością. Dotyczy to różnych sfer funkcjonowania tych osób - zarówno rynku pracy, jak i rehabilitacji społecznej.
 • Pytanie do Redakcji (15)