Lekarz Medycyny Pracy 2018/04

 • Przegląd nowych aktów prawnych (1)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych
  • Obwieszczenie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
 • RODO w służbie zdrowia (3)
  27 maja 2018 r. rozpocznie się stosowanie przepisów Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (potocznie zwane RODO). Do tego dnia państwa członkowskie UE, w tym Polska, muszą zapewnić skuteczne stosowanie RODO w swoim porządku prawnym – przez podjęcie właściwych przepisów krajowych. W efekcie trwają obecnie prace nad nową ustawą o ochronie danych osobowych, a także odpowiednimi przepisami wprowadzającymi. Również jednostki służby medycyny pracy muszą przygotować się do nowych przepisów.
 • Inspektor danych osobowych obowiązkowy we wszystkich podmiotach publicznych (6)
  Od 25 maja 2018 r. podmioty sektora publicznego będą musiały posiadać inspektora ochrony danych. Zgodnie z nowym projektem ustawy o ochronie danych osobowych przez instytucje tego typu rozumie się organy oraz podmioty publiczne wskazane w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.
 • Rola karty oceny narażenia zawodowego w sprawach o stwierdzenie choroby zawodowej (7)
  Karta oceny narażenia zawodowego stanowi dokument o bardzo istotnym znaczeniu dla sprawy stwierdzenia choroby zawodowej. Ma ona wskazywać stężenia czynników szkodliwych w konkretnym miejscu pracy, uwzględniane następnie przez medyczne jednostki orzecznicze przy ustalaniu związku przyczynowego pomiędzy chorobą a warunkami pracy. Co zatem w sytuacji, gdy kartę oceny narażenia zawodowego przygotuje pracodawca na wezwanie organu inspekcji sanitarnej?
 • Uznanie nowotworu za chorobę zawodową po upływie znacznej ilości czasu od ustania narażenia zawodowego (9)
  W wykazie chorób zawodowych figuruje choroba zawodowa – nowotwory wywołane działaniem promieniowania jonizującego z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10%. Czy możliwe jest stwierdzenie tej choroby zawodowej po upływie 28 lat od ustania narażenia zawodowego?
 • Projekt zmian rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (11)
  W styczniu 2018 r. Ministerstwo Zdrowia wystąpiło z projektem kolejnych zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r., w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Jak zaznaczono, jest to wynikiem konieczności dokonania zmian w treści aktualnego rozporządzenia, wynikających z implementacji dyrektywy Komisji UE 2016/1106 zmieniającej dyrektywę 2016/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy.
 • Pytanie do Redakcji (14)
  • Czy lekarz rezydent, który rozpoczął specjalizacje z medycyny rodzinnej i przyjmuje pacjentów poradni ogólnej jest uprawniony do wykonywania:
   • Badań sanitarnych pracowników z wpisem do książeczki zdrowia
   • Badań profilaktycznych wstępnych i okresowych pracowników zatrudnionych na stanowisku pracy bez narażeni na szkodliwości i uciążliwości