Lekarz Medycyny Pracy 2018/05

 • Przegląd nowych aktów prawnych (1)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych badań profilaktycznych oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej
  • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie badań psychologicznych w Służbie Ochrony Państwa
 • Warunek uznania choroby narządu ruchu za chorobę zawodową (3)
  W pozycji 19/4 wykazu chorób zawodowych figuruje choroba zawodowa przewlekłego zapalenia okołostawowego barku. Czy w toku postępowania w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej za taką chorobę może zostać uznana każda choroba narządu ruchu, pod warunkiem, że cierpi na nią osoba, która była narażona na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy?
 • Astma oskrzelowa – wpływ czynników uczulających w miejscu pracy na rozwój choroby (5)
  W wykazie chorób zawodowych w poz. 6 znajduje się choroba zawodowa – astma oskrzelowa. Czy można mówić o stwierdzeniu tego typu choroby zawodowej w przypadku pracownika, u którego czynniki chemiczne występujące w pracy co prawda nie wywołały tego typu schorzenia, lecz spowodowały nasilenie się jego objawów?
 • Programy zdrowotne realizowane w Polsce. Część 1 (8)
  Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie w systemie ochrony zdrowia programów zdrowotnych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła szereg zmian m.in. w zakresie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z obszaru ochrony zdrowia.
 • Pracowniczy charakter zatrudnienia a wykonywanie – po rozwiązaniu stosunku pracy – takiej samej pracy na rzecz tego samego pracodawcy na podstawie umowy o świadczenie usług (art. 750 K.C.J) (11)
  Przeprowadzone przez Sąd Rejonowy postępowanie dowodowe wykazało, że powódka zatrudniona była w Samorządowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Specjalistycznej od 1 kwietnia 1997 r. do 1 września 2007 r na podstawie umowy o pracę na stanowisku diagnosty laboratoryjnego w ambulatorium analitycznym.