Lekarz Medycyny Pracy 2018/06

 • Przegląd nowych aktów prawnych (1)
  • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o strażach gminnych
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 • Przepisy o strażach gminnych związane z problemami medycyny pracy (2)
  Strażnicy gminni stanowią wielotysięczną grupę pracowników podlegającą profilaktycznej opiece zdrowotnej lekarzy medycyny pracy. Znajomość regulacji prawnych dotyczących tej grupy osób, w szczególności w zakresie problematyki ochrony zdrowia w miejscu pracy, powinna być przedmiotem zainteresowania lekarzy medycyny pracy.
 • Rozpoznanie kontaktowego zapalenia skóry pomimo utrzymywania się objawów chorobowych po zaprzestaniu narażenia zawodowego (4)
  Pod pozycją 18.2 wykazu chorób zawodowych znajduje się kontaktowe zapalenie skóry z podrażnieniami. Czy utrzymywanie się zmian wypryskowych skóry po zaprzestaniu narażenia zawodowego powinno zawsze przesądzać o braku możliwości stwierdzenia u pracownika tego typu choroby zawodowej? Czy też jednostki orzecznicze powinny sprawdzić, czy w przypadku pracownika mogło dojść do osobniczej reakcji na środki drażniące w jego środowisku pracy?
 • Rozpoznanie choroby zawodowej zaćmy u pracownika zatrudnionego na stanowisku kopisty (7)
  W jakiej sytuacji możliwe jest rozpoznanie u pracownika zatrudnionego na stanowisku kopisty choroby zawodowej zaćmy wywołanej działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego?
 • Nowe zasady udzielania urlopów dla poratowania zdrowia dla nauczycieli. Faktycznie istotna nowelizacja czy też pozorne zmiany?
  W związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela od dnia 01.01.2018 r. zmieniły się zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli.
 • Programy zdrowotne realizowane w Polsce. Część 2 (12)
  Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie w systemie ochrony zdrowia programów zdrowotnych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła szereg zmian m.in. w zakresie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z obszaru ochrony zdrowia.

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz