Lekarz Medycyny Pracy 2018/07

 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy – czerwiec 2018 r. (1)
  • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.
  • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym.
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy.
 • Zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące badań lekarskich kierowców. Część 1 (3)
  W dniu 22 maja 2018 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Rozporządzenie zawiera liczne i istotne zmiany dotyczące metodyki badań lekarskich i wymagań zdrowotnych dla kierowców. Ponieważ badanie lekarskie kandydatów na kierowców i kierowców są, obok profilaktycznych badań pracowników, częstą formą badań lekarskich przeprowadzanych przez lekarzy medycyny pracy, zapoznanie się z nowymi przepisami powinno leżeć w interesie lekarzy medycyny pracy.
 • Szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi (4)
  24 listopada 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.
 • Możliwość przeprowadzania przez organ orzeczniczy I stopnia konsultacji lekarskich z orzeczniczym organem odwoławczym (8)
  Zgodnie z przepisami pracownik, który nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania przez jednostkę orzeczniczą II stopnia. Czy powinno zatem dochodzić do sytuacji, gdy organ orzeczniczy I stopnia, uznając konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji z inną jednostką służby zdrowia – dokonuje tych konsultacji w jednostce orzeczniczej, która następnie wydaje orzeczenie lekarskie jako orzeczniczy organ odwoławczy?
 • Prowadzenie badań przez jednostkę orzeczniczą w zakresie i czasie wnioskowanym przez pracownika z podejrzeniem choroby zawodowej (10)
  W jaki sposób powinny postąpić jednostki orzecznicze w przypadku, gdy badany przez nie pracownik próbuje kwestionować dobór metod diagnostycznych wykorzystywanych w postępowaniu i czas ich trwania. Czy jednostka orzecznicza powinna przystać na wniosek pracownika, aby badania zostały wykonane wyłącznie w zakresie i czasie, na które pracownik wyraził zgodę?
 • Formy wsparcia osób niepełnosprawnych (13)
  Osoby z niepełnosprawnością w Polsce stanowią około 12% ogólnej liczby ludności w kraju. Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań prowadzonego w 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła około 4,7 mln. Jest to grupa niezwykle niejednorodna zarówno ze względu na rodzaj zachowanej sprawności jak i występujących dysfunkcji czy ograniczeń, a także możliwości samodzielnego funkcjonowania i podejmowania różnego rodzaju aktywności.

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz