Lekarz Medycyny Pracy 2018/08

 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy – lipiec 2018 r. (1)
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą
 • Zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące badań lekarskich kierowców. Część 2. (3)
  W części 1 artykułu, zamieszczonej w numerze 7 „Lekarza medycyny pracy” przedstawiono problemy związane z nową numeracją załączników do rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego badań lekarskich kierowców oraz zmiany w rozporządzeniu w zakresie badania narządu wzroku kierowców.
 • Choroba zawodowa alergicznego zapalenia skóry u laborantki (5)
  Kiedy możliwe jest zakwestionowanie przez organy administracyjne i sąd wydanego w sprawie o stwierdzenie choroby zawodowej orzeczenia lekarskiego? Kiedy możliwe jest obalenie domniemania związku przyczynowego pomiędzy wystąpieniem choroby a wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na jej powstanie?
 • Przewlekła choroba narządu głosu – podważanie opinii lekarskiej przez badanego pracownika (8)
  Dokumenty medyczne są jedynym środkiem dowodzenia powstania objawów choroby zawodowej w wymaganym maksymalnym okresie po ustaniu zatrudnienia. Czy sam fakt niepodzielania przez pracownika stanowiska wyrażonego w opinii lekarskiej może przemawiać za podważaniem jej formy i treści?
 • Ocena ryzyka zawodowego po modernizacji stanowiska (10)
  Głównym celem oceny ryzyka jest zapewnienie poprawy warunków pracy oraz ochrony życia i zdrowia pracowników. Od sposobu przeprowadzenia tej oceny zależy w dużej mierze skuteczność funkcjonującego w organizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz