Lekarz Medycyny Pracy 2016/12


 • Przegląd nowych aktów prawnych (1)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. Rz. P. z dnia 7 października 2016 r., poz. 1638)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.Rz.P. z dnia 12 października 2016 r., poz. 1666).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagać w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego (Dz.U. RZ. P. z dnia 21 października 2016 r., poz. 1736).
 • Stwierdzenie choroby zawodowej gruźlicy u lekarza zatrudnionego w kilku miejscach pracy (2)
  Pod pozycją 26 wykazu chorób zawodowych znajdują się choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa, w tym gruźlica płuc. Kiedy możliwe jest stwierdzenie tej choroby zawodowej w przypadku lekarza zatrudnionego w kilku miejscach pracy? Czy można przyjąć, że ze względu na ewentualność utajnienia gruźlicy przez wiele lat, do zarażenia tą chorobą mogło z wysokim prawdopodobieństwem dojść na skutek kontaktu z kilkoma chorymi na gruźlicę pacjentami u każdego z pracodawców z osobna?
 • Stwierdzenie u pracownika narażonego na obciążenie aparatu mowy nadmiernym wysiłkiem głosowym choroby zawodowej narządu głosu (5)
  Czy do stwierdzenia choroby zawodowej narządu głosu, opisanej pod pozycją 15 pkt 3 wykazu chorób zawodowych, wystarczy, jeżeli pracownik przez wiele lat pracował w warunkach narażenia zawodowego na działanie czynnika szkodliwego (obciążenia aparatu mowy nadmiernym wysiłkiem głosowym), a także pozostawał pod stałą opieką lekarzy foniatrów i laryngologów?
 • Legitymacje osoby niepełnosprawnej i planowane zmiany w przepisach (8)
  Podstawą do wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Orzeczenie jest podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Jest ona potwierdzeniem posiadania orzeczenia. Organem uprawnionym do jej wydania jest starosta. Legitymacja zawiera między innymi datę ważności oraz symbol przyczyny niepełnosprawności wpisywany do legitymacji na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego tej osoby.
 • Badanie okresowe poza ustalonymi terminami wykonywane na wniosek pracownika złożony u pracodawcy. Procedura, z którą nadal nie radzi sobie większość lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych (12)
  Pracownica jednego z dużych zakładów przemysłowych produkującego gięte wyroby metalowe dla wielu gałęzi przemysłu - wyposażenie wnętrz, urządzenia AGD, motoryzacja i inne, pracująca na stanowisku "pracownik produkcji" zgłosiła się do lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad zakładem w związku z otrzymaniem od pracodawcy skierowania na badania kontrolne.