Lekarz Medycyny Pracy 2017/07


 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy - maj 2017 r. (1)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Rz. P. z dnia 5 maja 2017 r. poz. 882).
  • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Rz. P. z dnia 5 maja 2017 r. poz. 881).
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. Rz. P. z dnia 8 maja 2017 r. poz. 890).
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U.  Rz. P. z dnia 17 maja 2017 r. poz. 957).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. Rz. P. z dnia 18 maja 2017 r. poz. 971).
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. Rz. P. z dnia 18 maja 2017 r. poz. 978).
  • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Rz. P. z dnia 22 maja 2017 r. poz. 992).
  • Obwieszczenie Marszałka sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Rz. P. z dnia 31 maja 2017 r.).
 • Nowe przepisy dotyczące wykazu prac związanych z zagrożeniami zdrowotnymi dla kobiet ciężarnych i karmiących (3)
  Art. 176 Kodeksu pracy stanowi w par. 1, że kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Par. 2 art. 176 upoważnia Radę Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, wykazu prac obejmującego pracy: związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w ręcznym transportem ciężarów; mogące mieć niekorzystny wpływ ze wzglądu na sposób i warunki ich wykonywania, z uwzględnieniem rodzajów czynników występujących w środowisku pracy i poziomu ich występowania.
 • Rola jednostek orzeczniczych przy rozpoznawaniu u pracownika narażonego na ponadnormatywne poziomy dźwięku choroby zawodowej obustronnego ubytku słuchu (5)
  Czy w każdym przypadku, gdy pracownik w środowisku pracy był narażony na ponadnormatywne poziomy dźwięku i ma rozpoznany ubytek słuchu, automatycznie powinno się stwierdzić u niego chorobę zawodową?
 • Katalog chorób zawodowych jako katalog zamknięty (8)
  Czy prowadzenie postępowania w kierunku stwierdzenia określonej choroby zawodowej powinno być równoznaczne z prowadzeniem postępowania w kierunku stwierdzenia wszelkich chorób zawodowych wymienionych w wykazie?
 • Tworzenie i wykorzystanie listy znaczących zagrożeń (10)
  Z doświadczeń osób wdrażających i nadzorujących funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wynika, że tworzenie listy znaczących zagrożeń jest bardzo istotnym elementem systemu.
 • Gromadzenie informacji o przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym (14)
  23 listopada 2016 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie gromadzenia informacji o przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym.