Lekarz Medycyny Pracy 2017/08


 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy - czerwiec 2017 r. (1)
  • Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Rz. P. z dnia 22 czerwca 2017 r. poz. 1200)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Rz. P. z dnia 28 czerwca 2017 r. poz. 1261).
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Rz. P. z dnia 27 czerwca 2017 r. poz. 1260).
 • Rozporządzenie o zmianie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (2)
  W numerze 7/181) "Lekarza medycyny pracy" z lipca 2017 r. ukazał się artykuł o nowych przepisach dotyczących wykazu prac związanych z zagrożeniami zdrowotnymi dla kobiet ciężarnych i kobiet karmiących.
 • Stwierdzenie przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym u nauczyciela (4)
  Pod pozycją 15 wykazu chorób zawodowych figuruje choroba zawodowa - przewlekła choroba narządu głosu spowodowana nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat. Jakie znaczenie dla rozpoznania tej choroby zawodowej ma fakt, że pracownik w okresie zatrudnienia przez wiele lat pracował w warunkach narażenia na działanie czynnika szkodliwego (obciążenie aparatu mowy nadmiernym wysiłkiem głosowym).
 • Zespół wibracyjny postaci kostno-stawowej u pracownika zatrudnionego na stanowisku stolarza montażysty (5)
  W wykazie chorób zawodowych pod poz. 22 pkt 2 figuruje choroba zawodowa: zespół wibracyjny - postać kostno-stawowa. W jakich przypadkach możliwe jest stwierdzenie tego typu choroby zawodowej u pracownika zatrudnionego na stanowisku stolarza montażysty? Czy w przypadku wieloletniej pracy w warunkach narażenia zawodowego należy dążyć w sposób szczególny do pogłębienia materiału dowodowego na podstawie którego podjęta zostanie decyzja w sprawie?
 • Czynniki zagrożeń biologicznych w środowisku pracy (9)
  Czynniki zagrożeń biologicznych w środowisku pracy, określane także jako zagrożenia biologiczne w środowisku pracy lub biologiczne szkodliwości zawodowe są to wszelkie żywe organizmy działające niekorzystnie na człowieka w procesie pracy. Według pełnej definicji, są to takie mikro- i makroorganizmy oraz takie struktury i substancje wytwarzane przez te organizmy, które występując w środowisku pracy wywierają szkodliwy wpływ na organizm ludzki i mogą być przyczyną chorób pochodzenia zawodowego.
 • Środki ochrony indywidualnej. Zasady doboru i stosowania. Część 1 (12)
  Specyfika pracy związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych powoduje, że zarówno personel medyczny (lekarz, pielęgniarka, diagnosta laboratoryjny), jak i pomocniczy może być narażony na bezpośredni kontakt z krwią lub innymi płynami ustrojowymi (np. krew, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, treść żołądkowa, kał, plwocina, nasienie) zakażonej osoby lub ze skażonym materiałem biologicznym sprzętem, aparaturą medyczną lub otoczeniem pacjenta (np. meble, bielizna pościelowa i osobista). Dlatego redukcja ryzyka zawodowego i ochrona pracowników przed szkodliwym działaniem biologicznych czynników chorobotwórczych to problem, przed którym staje zarówno sam pracownik, jak i jego pracodawca.