Lekarz Medycyny Pracy 2017/11


 • Przegląd nowych aktów prawnych (1)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
 • Brak danych na temat narażenia zawodowego nie jest tożsamy z brakiem takiego narażenia (3)
  Pod pozycją 17 wykazu chorób zawodowych figurują nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi. Czy brak danych na temat narażenia zawodowego pracownika na czynniki rakotwórcze może być utożsamiany z brakiem takiego narażenia?
 • Konieczność odniesienia się do przedstawionych przez pracownika wyników badań lekarskich (5)
  W przypadku orzekania w sprawie chorób zawodowych, decydujące i rozstrzygające znaczenie mają specjalistyczne badania lekarskie przeprowadzone w uprawnionych jednostkach orzeczniczych, a nie badania wykonane przez lekarzy nieupoważnionych do orzekania w sprawie chorób zawodowych. Czy jednak oznacza to, że w sprawach tych nie ma obowiązku podjęcia działań w celu wyjaśnienia przyczyn rozbieżności pomiędzy stwierdzeniami lekarskimi przedstawionymi przez pracownika, a treścią orzeczeń lekarskich sporządzonych w postępowaniu administracyjnym przez upoważnione do tego jednostki orzecznicze?
 • Elementy rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością, dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - cz. 2 (7)
  W myśl założeń polskiej szkoły rehabilitacji, na przywrócenie na możliwie wysokim poziomie możliwości funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w życiu codziennym, niezbędne prowadzenie jest tzw. rehabilitacji kompleksowej, na którą składa się rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa. Niektóre z elementów każdej z rodzajów rehabilitacji są wspierane finansowo przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej PFRON). Poniżej zostaną zaprezentowane te z form wsparcia w ramach rehabilitacji, które współfinansowane są przez PFRON.
 • Zakaźne choroby pochodzenia zawodowego wywołane przez bakterie gram-ujemne (9)
  Choroby zakaźne pochodzenia zawodowego wywoływane są przez różne czynniki etiologiczne, mogą nimi być również bakterie gram-ujemne. Choroby te znane były od wielu lat, jednak nie znano ich przyczyn, brak  było działań profilaktycznych, co doprowadzało do dużej śmiertelności. Przykładem może być dżuma, w przeszłości jedna z najgroźniejszych chorób, która występowała w postaci pandemii dziesiątkującej ludzkość całego świata. Dopiero olbrzymi rozwój nauk biologicznych i medycznych w drugiej połowie XX wieku pozwolił na poznanie wielu czynników etiologicznych wywołujących choroby zakaźne. W praktyce medycznej przyczyniło się to do rozwoju szeroko pojętej profilaktyki tych chorób, obejmującej szczepienia ochronne i stosowanie skutecznych leków.
 • Zaćma (13)
  Soczewka oka jest jednym z ośrodków optycznych w gałce ocznej. Powinna być przejrzysta, prawidłowego kształtu i umiejscowienia. W ciągu życia jej wymiary, masa i zabarwienie ulegają zmianom. Przez soczewkę przechodzą promienie świetlne, które są przez nią załamywane tak, aby zostały zogniskowane na siatkówce. Główną zmianą patologiczną soczewki jest zaćma tzn. zmętnienie, w wyniku czego traci ona najistotniejszą cechę optyczną, czyli przejrzystość. Występują różne rodzaje zaćmy: wrodzona, metaboliczna, nabyta pierwotna lub wtórna. Pośród zaćm wtórnych wyróżnia się: patologiczną, które związana jest z chorobami układowymi, wikłającą inną chorobę oka, pourazową i toksyczną. W kręgu zainteresowań lekarza medycyny pracy jest zaćma związana z wykonywanym zawodem, a więc pourazowa i toksyczna.