Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2014/12

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Czy można zatrudnić pracownika w święto Bożego Ciała bez zapłaty za pracę w godzinach nadliczbowych (4)
  • Do końca 2014 r. pracodawcy mogą ubiegać się o zwrot kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych na dotychczasowych zasadach (6)
  • Za wydłużenie czasu pracy od 2 lipca 2014 r. radiologom nie przysługuje wyższe wynagrodzenie (8)
  • Kiedy premie regulaminowe wliczać do podstawy odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia (10)
  • Kiedy informować pracownika o zmianach warunków zatrudnienia (10)
  • Jak monitorować pracowników (10)
 • Aktualności
  • Porady na trudne czasy (11)
 • Zmiany Prawa
  • Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą organizować doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących wśród Polonii (12)
  • Grupy uposażenia dla nowych stopni etatowych żołnierzy zawodowych (12)
  • Nowe wzory dokumentów w postępowaniu egzekucyjnym (13)
  • Zmiany w zasadach ustalania wynagrodzenia przysługującego biegłemu skarbowemu (14)
  • Minimalna wysokość środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca-naukowca w Polsce (14)
  • Podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat zgodne z konstytucją (15)
 • Zmiany w promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (15)
  • Usprawnienie dostępu do Krajowego Rejestru Karnego (18)
  • Warunki zatrudniania asystentów w szkołach (18)
  • Zmiany w przyczynach zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej (18)
  • Zmiany w ramowym programie szkolenia kandydatów na egzaminatorów (19)
  • Więcej lekarzy będzie mogło udzielać świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (19)
 • Oczekują na wejście w życie
  • Nowe zasady przyznawania funkcjonariuszom świadczeń z tytułu wypadków przy pracy (19)
  • Nowe wzory formularzy do przekazywania danych stanowiących zbiorczą informację dotyczącą kontroli kierowców i pojazdów (20)
 • Temat Numeru
  • Świadczenia na wypoczynek dla pracowników - zasady przyznawania wsparcia (21)
 • Jak sporządzić dokument
  • Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy - 10 praktycznych wskazówek (30)
 • Prawo Pracy
  • Praktyki absolwenckie - sposób na zatrudnienie taniego pracownika (37)
  • Kiedy pracownik niepełnosprawny nabywa prawo do pierwszego urlopu dodatkowego (44)
 • Wynagrodzenia
  • Urząd skarbowy nie zwolni płatnika od grzywny za niezłożenie deklaracji przez Internet (47)
  • Czy można żądać od pracownika zwrotu refundacji kosztów okularów korekcyjnych (55)
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Odprawy i inne świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy a obowiązek składkowy (57)
  • Kiedy osoba prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z ulgi w opłacaniu składek ZUS (63)
  • Kiedy korzystanie ze służbowych aut w celach prywatnych nie podlega oskładkowaniu (65)
 • Zasiłki
  • Postępowanie po uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy i po wypłacie wynagrodzenia (68)
  • Czy pracodawca może wypłacić zasiłek chorobowy na podstawie zwolnienia wystawionego przez nieuprawnionego lekarza (77)
 • Sposób na Płace
  • Dofinansowanie do zatrudniania bezrobotnych na podstawie nowych przepisów - poradnik dla pracodawcy (2)