Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2015/05

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jak prawidłowo wypełnić lub skorygować informację ZUS ZSWA
  • Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie danych osobowych - jak dostosować firmę do zmienionych regulacji
  • Od 1 marca 2015 r. nowa podstawa wpłat na PFRON i wynagrodzenia młodocianych
  • Jak od 1 marca 2015 r. wzrosną emerytury
  • Jakie będą konsekwencje wydania pracownikom biurowym posiłków regeneracyjnych
  • Czy kasjer musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności
  • Czy pracownica ma prawo do wolnego na opiekę nad dzieckiem, jeżeli jej mąż jest bezrobotny
 • Najnowsze Orzecznictwo
  • Prokurent nie jest uprawniony do zawarcia za spółkę umowy o pracę z członkiem zarządu
 • Temat Numeru
  • Trzynastki za 2014 r. - ustalanie prawa i wysokości w pytaniach i odpowiedziach
 • Prawo Pracy
  • Informacja o warunkach zatrudnienia - 5 praktycznych wskazówek, jak ją sporządzić
  • Czy główna księgowa będąca w ciąży może dobrowolnie pracować w godzinach nadliczbowych
  • Kiedy rozwiązuje się umowa na zastępstwo w przypadku śmierci zastępowanego pracownika
 • Wynagrodzenia
  • Kiedy możliwe jest czasowe podwyższenie wynagrodzenia pracownika
  • Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe po długiej nieobecności w pracy
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jak ustalić obowiązek ubezpieczeń z umowy zlecenia po rozwiązaniu stosunku pracy
  • Czy za członków rad nadzorczych płatnik opłaca składki na FP i FGŚP
 • Zasiłki
  • Prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego
  • W jaki sposób pomniejszyć wynagrodzenie zasadnicze za okres niezdolności do pracy, jeżeli nastąpiła zmiana tego wynagrodzenia
  • Czy ubezpieczony, który pobierał zasiłek po ustaniu ubezpieczenia, ma prawo do zasiłku bez okresu wyczekiwania
 • BHP w Firmie
  • Jakie szkolenia bhp może przeprowadzać pracodawca
 • Emerytury i Renty
  • Czy pracownik może ubiegać się przed sądem powszechnym o uznanie pracy za wykonywaną w szczególnych warunkach
 • Spis treści dodatku: Ściąga dla kadrowego
  • Jak dokonać potrąceń z zasiłków - po zmianach limitów od 1 marca 2015 r.
 • Spis treści dodatku: Kodeks kadr i płac
  • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem