Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2015/08

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Nowe rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich - co sią zmieniło od 1 kwietnia 2015 r.
  • Jak wynagradzać nauczycieli za udział w egzaminie gimnazjalnym i maturalnym
  • W jaki sposób zwaloryzować podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego od 1 kwietnia 2015 r.
  • Ile urlopu macierzyńskiego pracownica może wykorzystać przed porodem
  • Czy staż pracy konieczny do określenia wysokości przysługującego urlopu wypoczynkowego może być ustalany na podstawie oświadczenia pracownika
  • Jak można ukarać pracownika za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy
 • Aktualności
  • Nowe dodatki dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli
  • Wzór informacji o podległości służbowej członka rodziny funkcjonariuszowi Służby Celnej
  • Nowy wzór formularza skierowania do komisji lekarskiej funkcjonariusza celnego wykonującego zadania związane z przestępstwami i wykroczeniami
  • Zmiany w kierowaniu na badania lekarskie osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy
  • Prawo funkcjonariusza celnego do nagrody pieniężnej za zastępstwo podczas nieobecności spowodowanej długotrwałą chorobą
  • Nowe zasady rekrutacji wewnętrznej w Służbie Celnej
  • Zmiany w trybie zatwierdzania projektów orzeczeń przez wojskowe komisje lekarskie
  • Zmiany organizacyjne w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego
  • Wyższy dodatek za wysługę lat i nowe zasady przyznawania dodatku lotniczego policjantom
  • Wyższy dodatek za wysługę lat dla funkcjonariuszy Straży Granicznej
  • Obowiązek zachowania terminu na złożenie wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego jest zgodny z konstytucją
 • Temat Numeru
  • Jak zaplanować i rozliczać czas pracy pracowników w maju 2015 r.
  • Jak sporządzić dokument
  • Wypełnianie świadectwa pracy - 7 błędów, których można uniknąć
  • Prawo Pracy
  • Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika wezwanego na ćwiczenia wojskowe
  • Czy można wręczyć wypowiedzenie nauczycielowi na urlopie wypoczynkowym
 • Wynagrodzenia
  • Jakie błędy w PIT-11 i PIT-40 wymagają sporządzenia korekty
  • Kiedy przedawniają się majątkowe roszczenia ze stosunku pracy
  • Kiedy od wynagrodzenia pracownika młodocianego nie opłaca się podatku i składki zdrowotnej
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jak samodzielnie ustalić wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
  • Czy należy oskładkować honorarium autorskie pracownika
  • Jak opłacać składki na Fundusz Pracy po zmianie stanowiska ZUS
 • Zasiłki
  • Potrącenia z zasiłków - 8 najczęstszych błędów popełnianych przez płatników
  • Czy pracownik ma prawo do zasiłku opiekuńczego w czasie urlopu wypoczynkowego
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe