Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2015/12

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jak zrekompensować pracę wykonywaną w Boże Ciało 4 czerwca 2015 r.
  • Kiedy zgłosić do ubezpieczeń pracownika młodocianego, który ukończył 18 lat przed zakończeniem nauki zawodu, jeśli zostanie zatrudniony na etat
  • Czy umowa o praktyki absolwenckie z wynagrodzeniem przewyższającym 3500 zł podlega oskładkowaniu
  • Czy trzeba zaokrąglać wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego po raz pierwszy
  • Kto odpowiada za aktualizację danych osobowych pracownika
  • Czy można udzielić pracownikowi czasu wolnego za godziny nadliczbowe w następnym okresie rozliczeniowym
 • Aktualności
  • Deregulacja zawodów pośrednika pracy i doradcy zawodowego
  • Nowy zakres obowiązków i uprawnień ABI
  • Zmiany w orzecznictwie wojskowych komisji lekarskich
  • Zmiana osób właściwych do przeprowadzania badań psychofizjologicznych policjantów
  • Nowe zasady egzaminowania na doradcę ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
  • Brak konieczności uzyskiwania przez strażaków przystępujących do oceny sprawności fizycznej dodatkowego zaświadczenia lekarskiego
  • Dodatkowe wynagrodzenie dla policjantów wykonujących zlecone zadania w ramach środków Unii Europejskiej
  • Zmiany w orzekaniu o inwalidztwie żołnierzy zawodowych
  • Nowe zasady sporządzania opinii służbowych funkcjonariuszy celnych
  • Zmiany w wynagradzaniu członków Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy
  • Krótsza aplikacja sędziowska i prokuratorska
  • Nowe zasady odraczania płatnikom terminu płatności lub rozłożenia na raty składek ZUS
  • Obowiązki rejestracyjne ABI do 30 czerwca 2015 r. - wyjaśnienia GIODO
  • Płatnik nie może stosować stawki składki wypadkowej właściwej dla przyjętych pracowników - interpretacja indywidualna ZUS z 26 maja 2015 r. (DI/200000/43/589/2015)
 • Najnowsze Orzecznictwo
  • Zleceniobiorcy i samozatrudnieni będą mogli zakładać związki zawodowe
 • Temat Numeru
  • Jak ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego - praktyczne rozliczenia
 • Prawo Pracy
  • Czy umowa o pracę zawarta z cudzoziemcem w jego języku ojczystym jest ważna
  • Czy można wydłużyć okres przechowywania w aktach osobowych zawiadomienia o nałożeniu kary porządkowej, jeżeli wcześniej został on skrócony
  • Kiedy utrata zaufania spowodowana niewykonywaniem obowiązków służbowych przez pracownika nie uzasadnia zwolnienia z pracy
 • Wynagrodzenia
  • Jak ustalić ekwiwalent za używanie do celów służbowych sprzętu stanowiącego własność telepracownika
  • Jak ustalić wysokość wynagrodzenia pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicą
  • Czy odprawa wypłacona w ramach programu dobrowolnych odejść jest zwolniona z podatku
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Czy od wartości pakietów medycznych częściowo finansowanych przez pracowników należy opłacać składki ZUS
  • Kiedy od łącznego przychodu ze zlecenia i z umowy o pracę należy opłacić składkę na Fundusz Pracy
  • Czy należy oskładkować przychody prezesa zarządu pracującego jednocześnie w ramach powołania i umowy o pracę
 • Zasiłki
  • Jak w podstawie wymiaru zasiłków uwzględniać dodatkowe składniki wynagrodzenia
  • Za jaki okres ZUS może żądać zwrotu zasiłku
  • Czy można skontrolować pracownika przebywającego na zasiłku opiekuńczym