Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2015/16

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Kogo obejmuje od 1 lipca 2015 r. norweska płaca minimalna
  • Kiedy przypada ostateczny termin wypłaty świadczeń urlopowych dla nauczycieli za 2015 r.
  • Jakie ułatwienia dla przedsiębiorców wprowadza ustawa o administracji podatkowej
  • Jaką pomoc płatnik będzie mógł uzyskać w ZUS od doradcy w sprawie układów ratalnych
  • Jakie zmiany od 1 stycznia 2016 r. przewidziano dla zadłużonych pracodawców
  • Jak różnice temperatur wpływają na uprawnienia pracownicy w ciąży
  • Czy komornik może zająć świadczenie urlopowe w całości
  • Czy aneksem do umowy o pracę można wprowadzić dodatkowe kary dla pracownika
 • Aktualności
  • Zmiany w wysokościach należności pieniężnych przysługujących członkom komisji obwodowych
  • Zwiększenie wielkości wynagrodzeń w NFZ w 2015 r.
  • Wyższe wynagrodzenie dla radców prawnych prowadzących przed sądem sprawy z zakresu prawa pracy
  • Wyższe stawki opłat za prowadzenie przez adwokatów spraw sądowych z zakresu prawa pracy
  • Zmiany zasad spłaty pożyczek udzielanych przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi
  • Zmiana podmiotu upoważnionego do wskazania osoby kontrolującej kompletność informacji zawartych w KRK
  • Zmiany w dokumentowaniu prawa do renty rodzinnej po zmarłym prokuratorze wojskowym
  • Nowe zasady dofinansowania kosztów kształcenia żołnierzy rezerwy
  • Wyższe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
  • Zmiany w ustalaniu prawa do zasiłków i e-zwolnienia
 • Temat numeru
  • Zmiany w umowach terminowych - jak stosować nowe przepisy
 • Prawo Pracy
  • W której części akt osobowych zmieścić anulowane wypowiedzenie umowy o pracę
  • Czy zawarcie związku małżeńskiego przez młodocianego wpływa na jego uprawnienia pracownicze
  • Czy można wycofać wniosek o przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny
 • Wynagrodzenia
  • Jak ustalać prawo do odpraw dla pracowników i ich wysokość - 4 pytania z praktyki
  • Jak rekompensować pracę wykonywaną przez pracownika ponownie w tej samej dobie
  • Czy dietę należy pomniejszać o posiłek, z którego pracownik nie skorzystał
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jakim ubezpieczeniom podlega osoba prowadząca niepubliczne przedszkole
  • Kiedy należy opłacić składkę na Fundusz Pracy za pracownika niepełnoetatowego
  • Jak prawidłowo ustalić kwotę przekroczenia limitu 30-krotności osoby zatrudnionej u kilku płatników
 • Zasiłki
  • Jak ustalić postawę wymiaru zasiłku, jeżeli pracodawca nie wypłacił dodatkowego składnika wynagrodzenia
  • Czy ustanie zatrudnienia w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego skutkuje utratą prawa do zasiłku
  • Czy ubezpieczony ma prawo do zasiłku na podstawie zwolnienia lekarskiego wystawionego przez zagraniczny zakład opieki zdrowotnej
 • Spis treści dodatku: Kodeks kadr i płac
  • Ustawa zasiłkowa 2015 z komentarzem