Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2015/18

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jakie zmiany w zakresie refundacji składek niepełnosprawnych przedsiębiorców zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.
  • Czy umowa zlecenia stanowi tytuł do ubezpieczeń osoby, która ukończyła studia licencjackie i oczekuje na podjęcie studiów magisterskich
  • Kiedy należy dostarczyć zaświadczenie do ZUS, aby mieć wypłacaną rentę rodzinną
  • Ile urlopu macierzyńskiego musi wykorzystać pracownica niezdolna do sprawowania opieki nad dzieckiem, zanim zrezygnuje z tego urlopu na rzecz ojca dziecka
  • Od kiedy liczyć przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego
  • Gdzie przechowywać notatkę z rozmowy z pracownikiem przeprowadzonej przed wymierzeniem mu kary porządkowej
 • Aktualności
  • Nowe uprawnienia osób zdających egzamin notarialny
  • Wsparcie finansowe dla instytutów badawczych działających w systemie ochrony zdrowia
  • Zmiany w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych
  • Zmiany w wykazie jednostek wojskowych pełniących funkcje właściwe dla urzędu państwowego
  • Zmiany w działalności placówek doskonalenia nauczycieli
  • Nowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego w placówkach oświatowych
  • Wyższe dodatki służbowe dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w niektórych jednostkach wojsk specjalnych
  • Wyższe kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego
  • Zmiany w przepisach dotyczących dofinansowania gminom z budżetu państwa zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
  • Świadczenie rodzicielskie dla bezrobotnych, studentów oraz zleceniobiorców
  • Wyższe przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych
  • Powrót do asesury sądowej
  • Nowe zadania urzędów skarbowych w zakresie obsługi przedsiębiorców
  • Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich pracowników
  • Zmiany w zatrudnianiu pracowników na umowy terminowe
  • Czy nietrzeźwość pracownika zawsze musi uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Temat Numeru
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników - jakie obowiązki ma pracodawca
 • Prawo Pracy
  • Jak prawidłowo udzielać zaległych urlopów wypoczynkowych za 2014 r.
  • Czy po nowelizacji przepisów o umowach terminowych miesięczna przerwa w zatrudnieniu pozwoli od nowa liczyć te umowy
  • Czy kandydatkę do pracy, która często będzie wyjeżdżać w podróże służbowe, można zapytać o posiadanie dzieci
 • Wynagrodzenia
  • Kiedy zawarcie kilku umów z różnymi podmiotami powiązanymi kapitałowo nie uchroni pracodawcy przed zapłatą za nadgodziny
  • Czy można skorygować przeciętne zatrudnienie przy ustalaniu wysokości II raty odpisu na zfśs w 2015 r.
  • Na jakim formularzu należy złożyć korektę deklaracji podatkowych za ubiegłe lata
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Czy ZUS może odmówić rozstrzygnięcia w interpretacji, który przychód podlega oskładkowaniu
  • Czy nagroda w konkursie pracowniczym stanowi podstawę do oskładkowania
  • Od którego miesiąca płatnik może zaprzestać opłacania składek na FP i FGŚP za osobę w wieku 55+/60+
 • Zasiłki
  • Czy dodatek za używanie samochodu służbowego należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku
  • Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku po przekroczeniu progu 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
  • Czy ojciec ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeśli matka dziecka zmarła przy porodzie
 • Spis treści dodatku: Kadry i płace w sferze budżetowej
  • Jakie zmiany w zakresie zawierania umów terminowych wprowadzono dla pracowników sfery budżetowej
  • Na czym polegają zmiany w uprawnieniach rodzicielskich dla pracowników budżetowych