Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2015/19

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jak zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę wpłynie na inne świadczenia w 2016 r.
  • Jakie nowe ulgi dla pracowników i pracodawców zaczną obowiązywać w podatku dochodowym od 1 stycznia 2016 r.
  • Na jakich warunkach rolnik pobierający świadczenie opiekuńcze może być ubezpieczony w KRUS po zmianach od 1 października 2015 r.
  • Czy wynagrodzenie za godziny nadliczbowe można zastąpić premią
  • Jakie premie bierze się pod uwagę przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
  • Jak długo pracodawca może żądać od pracownika zwrotu wydatków poniesionych na jego szkolenie
 • Aktualności
  • Zmiany w przeprowadzaniu konkursu na stanowisko dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli
  • Większy limit na wynagrodzenia bezosobowe w 2015 r. w oświacie
  • Nowy sposób przechowywania dokumentów potrzebnych do oceny kwalifikacyjnej asystenta sędziego
  • Zmiany w świadczeniu usług w ramach KSU dla małych i średnich przedsiębiorców i ich pracowników
  • Nowy wykaz samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu
  • Zmiany w przeprowadzaniu egzaminu komorniczego
  • Wyższe uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy ABW z tytułu wysługi lat
  • Zmiany etatowe w strukturze BOR
  • Zmiany organizacji pracy w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych
  • Ulgi podatkowe na tworzenie przyzakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli
  • Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych i orzeczeń o niepełnosprawności przez Internet
  • Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 r.
  • Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów zamiast rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
 • Najnowsze Orzecznictwo
  • Kiedy zmiana zasad wynagradzania nie wymaga szczegółowego informowania pracowników o nowych warunkach płacowych
  • Jakie problemy pojawiają się przy obsłudze nowego Płatnika - 9 najczęstszych pytań użytkowników
 • Prawo Pracy
  • Jak planować pracę w równoważnym systemie czasu pracy
  • W jakich przypadkach możliwe jest ponowne zawarcie umowy na okres próbny
 • Wynagrodzenia
  • Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi powracającemu po zakończonych urlopach związanych z rodzicielstwem
  • Kiedy pracodawca może zastosować 50% koszty uzyskania przychodów do premii dla pracownika
  • Czy można żądać od pracownika zapłaty kary pieniężnej
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jak przedsiębiorca może uzyskać przywrócenie terminu płatności składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
  • Czy za członka rady nadzorczej pełniącego tę funkcję w dwóch spółkach należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne
 • Zasiłki
  • Jaki okres należy przyjąć do podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli za pierwsze zwolnienie lekarskie nie wypłacono zasiłku
  • Czy przedsiębiorcza matka może mieć liczony zasiłek według starych zasad, jeśli urodzi dziecko po 31 października 2015 r.
  • Jak obliczyć zasiłek chorobowy, jeśli pracownik stał się niezdolny do pracy bezpośrednio po urlopie wychowawczym
 • BHP w Firmie
  • Czy ukąszenie pracownika przez kleszcza można uznać za wypadek przy pracy
 • Spis treści dodatku: Wskaźniki i stawki
  • Wskaźniki i stawki - stan prawny na dzień 23 września 2015 r.
 • Spis treści dodatku: Ściąga dla kadrowego
  • Zawieranie i rozwiązywanie umów terminowych po zmianach