Monitor prawa pracy i ubezpieczeń 2015/20

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jakie uprawnienia mają pracownicy zasiadający w komisjach wyborczych w wyborach parlamentarnych
  • Z jakich nowych form wsparcia przy zatrudnianiu młodych bezrobotnych będzie można skorzystać od 1 stycznia 2016 r.
  • Jak udzielać i rozliczać zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem po zmianie przepisów
  • Jak ustalić początek zagranicznej podróży służbowej odbywanej samolotem
  • Czy PIP może zakwestionować wypowiedzenie umowy o pracę
  • Czy na podstawie jednego zaświadczenia lekarskiego możliwa jest refundacja okularów co 2 lata
 • Aktualności
  • Zmiany w warunkach zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora
  • Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2016 r.
  • Nowe wymagania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach legislacyjnych RCL
  • Zmiana zasad pomniejszania wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie funkcjonariusza celnego
  • Nowy wykaz chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby funkcjonariuszy celnych
  • Zmiany w składaniu wniosków przez niepełnosprawnych o dofinansowanie składek ZUS opłaconych z opóźnieniem
  • Zwiększona kwota dodatków specjalnych dla pracowników uczelni publicznych
  • Rolnik opiekujący się osobą niepełnosprawną będzie mógł wybrać ZUS lub KRUS
  • Wzrost uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy CBA z tytułu wysługi lat
  • Wyższe uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy SWW z tytułu wysługi lat
  • Wyższe uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy SKW z tytułu wysługi lat
  • Wyższa dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy celnych za 2010 r.
  • Nowe zasady potwierdzania ukończenia studiów wyższych przez cudzoziemców
  • Nowe podmioty podlegające kontroli wojewody
  • Wyższe uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Agencji Wywiadu z tytułu wysługi lat
  • Zmiany w sposobie ustalenia wysokości świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego
  • Warunki i tryb zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa - bez zmian
  • Trzecia ustawa deregulacyjna
  • Zmiany w szkoleniu kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty
 • Najnowsze Orzecznictwo
  • Czy przysługuje odprawa rentowa, jeżeli stosunek pracy z wyboru ustał z mocy prawa
 • Temat numeru
  • Jakie zmiany w zasiłkach i świadczeniach związanych z macierzyństwem będą obowiązywać od stycznia 2016 r.
 • Prawo Pracy
  • Jak udzielać urlopu ojcowskiego po zmianach od 2 stycznia 2016 r.
  • Jakie umowy o pracę stosować w przypadku działaczy na etatach związkowych
  • Czy wypowiedzenie umowy o pracę można wysłać e-mailem
 • Wynagrodzenia
  • Czy pracownikom można sfinansować z zfśs szczepienia przeciw grypie
  • Kiedy pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracownika, a kiedy ma prawo pociągnąć go do odpowiedzialności materialnej
  • Czy zleceniobiorca może domagać się wynagrodzenia w wysokości otrzymywanej przez pracownika
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jak skorygować dokumentację ZUS, gdy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozliczono powyżej limitu 30-krotności
  • Kiedy można uniknąć opłacania składek od przychodu z tytułu wypłat związanych z programem motywacyjnym dla kluczowych pracowników
  • Czy członek rady nadzorczej ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego
 • Zasiłki
  • W jakim terminie ZUS powinien wypłacić zasiłek
  • Jak dokonać potrącenia alimentacyjnego z wyrównania zasiłku
 • Spis treści dodatku: Sposób na płace
  • Jak oskładkować umowy zlecenia po zmianach od 1 stycznia 2016 r.