Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2015/21

 • O tym musisz siedzieć!
  • Jak święta listopadowe w 2015 r. wpływają na wymiar czasu pracy pracowników
  • Jak od 1 stycznia 2016 r. naliczać odsetki ustawowe i za opóźnienie w wypłacie wynagrodzeń pracowniczych
  • W jakich okolicznościach pracodawca może nie zgodzić się na pół etatu pracownicy korzystającej z urlopu rodzicielskiego
  • Kiedy pracodawca może przeprowadzać kontrolę toreb pracowników
  • Czy pracodawca może wymagać od kandydatów do pracy kserokopii ich dowodów osobistych
 • Aktualności
  • Zasady przyznawania strażakom rekompensaty finansowej za służbę w czasie wolnym - zgodne z konstytucją
  • Ułatwienia dla osób ubiegających się o odnowienie uprawnień do wykonywania prac podwodnych
  • Nowy wykaz stanowisk pracowników urzędów państwowych zatrudnionych w jednostkach wojskowych
  • Nowe zasady przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej
 • Zmiany w wykonywaniu pracy na statkach morskich
  • Nowy sąd rejonowy do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
  • Nowy wzór oświadczenia o przekazywaniu składek emerytalnych do OFE albo do ZUS
  • Zmiany w zasadach organizowania wypoczynku dzieci  młodzieży
 • Najnowsze Orzecznictwo
  • Czy uzasadnione jest roszczenie strażnika miejskiego o dopuszczenia go do pracy, gdy ciążą na nim zarzuty karne
 • Najnowsze Interpretacje Urzędowe
  • Jak stosować przepisy przejściowe dotyczące umów terminowych - stanowisko MPiPS
 • Temat Numeru
  • Jak rozliczyć przychody pracownicze przekraczające w 2015 r. ustalone limity w zakresie składek i podatku
 • Prawo Pracy
  • Jak udzielać dni wolnych na opiekę nad dzieckiem po zmianach od 2 stycznia 2016 r.
  • Czy limit godzin ponadwymiarowych pracownika niepełnoetatowego można ustalić w informacji o warunkach zatrudnienia
  • Czy po zmianie przepisów zawarta obecnie umowa na zastępstwo będzie mogła być rozwiązana za 3-dniowym wypowiedzeniem
 • Wynagrodzenia
  • Jak zawiesić prawo pracowników do dodatkowych składników wynagrodzenia
  • Do jakiej rekompensaty ma prawo pracownik wezwany przez sąd w charakterze świadka
  • Jak obliczyć ze składników zmiennych wynagrodzenie za zwolnienie na poszukiwanie pracy
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Którzy płatnicy mają obowiązek założenia profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS
  • Jakim ubezpieczeniom podlega członek rady nadzorczej, z którym dodatkowo zawarto umowę zlecenia
  • Kiedy osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega ubezpieczeniom również z tytułu umowy zlecenia
 • Zasiłki
  • Jak obliczyć podstawę wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą po zmianach
  • Czy ZUS przed wydaniem odmownej decyzji w sprawie zasiłku chorobowego musi wydać decyzję o niepodleganiu ubezpieczeniu
  • Czy należy ponownie przeliczyć zasiłek, jeżeli pracownik usprawiedliwił nieobecność nieusprawiedliwioną
 • BHP w Firmie
  • Kto może być wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy w czasie nieprzewidywanej nieobecności pracowników
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Korespondencja z ZUS w toku kontroli - wzory pism z komentarzem