Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2015/22

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Z jakich ułatwień będą mogli od 1 grudnia 2015 r. skorzystać płatnicy w zakresie rozłożenia zadłużenia składkowego na raty
  • O jakich zmianach w ustalaniu kwoty zmniejszającej podatek zdecydował TK w najnowszym wyroku
  • Na jakich zasadach płatnicy będą mogli ubiegać się o indywidualną interpretację podatkową od 1 stycznia 2016 r.
  • Jakie nowe uprawnienia w zakresie dokumentacji ubezpieczeniowej uzyskają przedsiębiorca w związku z reformą CEIDG
  • Jak ustalić płatnika zasiłków według liczby ubezpieczonych na 30 listopada 2015 r.
  • Czy ciąża pracownicy zatrudnionej na zastępstwo gwarantuje jej przedłużenie umowy o pracę
  • Jak prawidłowo określić dzień wypłaty wynagrodzenia
  • Czy pracownik pracujący mniej niż 4 godziny przed komputerem może liczyć na refundację zakupu okularów
 • Aktualności
  • Zmiany w wykazie chorób powstałych w związku ze służbą funkcjonariuszy Służby Więziennej
  • Zmiany w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej
  • Nowe zasady ustalania kwoty zmniejszającej podatek
  • Wysokość opłaty za udział w konkursie na aplikację sędziowską i prokuratorską
  • Wyższe wynagrodzenie dla członków komisji przeprowadzającej egzamin radcowski
  • Wyższe wynagrodzenie dla członków komisji przeprowadzającej egzamin adwokacki
  • Zmiany w zasiłkach macierzyńskich dla osób prowadzących działalność
  • Aktualizacja stanowisk CBA, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego
  • Zmiany w wykazie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
  • Zmiany w dofinansowaniu z PFRON zadań realizowanych przez fundacje
  • Nowe środki na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
  • Zmiany w zasadach określania stanowisk i minimalnego wynagrodzenia pracowników instytucji kultury
  • Zmiany w ubieganiu się o indywidualną interpretację podatkową
  • Nowe zasady pobierania przez ZUS opłat za udostępnienie komornikom sądowym danych ubezpieczonych i płatników
 • Najnowsze Orzecznictwo
  • Jakie skutki wywołuje orzeczenie TK w sprawie zasad oskładkowania przychodów osób wykonujących pracę za granicą
 • Temat Numeru
  • Na jakich zasadach pracodawcy mogą tworzyć zfśs w 2016 r.
 • Prawo Pracy
  • Wymiary czasu pracy w 23016 r. - jak je prawidłowo ustalać
  • Jaki jest czas ważności zaświadczenia o niekaralności przedstawianego przez pracowników
  • Czy po zmianie przepisów zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia trzeba będzie konsultować z pracownikiem
 • Wynagrodzenia
  • Jakie świadczenia podlegają wliczeniu do niemieckiej płacy minimalnej
  • Czy pracownik może kupić obuwie robocze o wartości przekraczającej ustalony przez pracodawcę limit na ten cel
  • Czy przedsiębiorstwo uzyska przychód w przypadku umorzenia należności z tytułu składek ZUS
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jak od 1 stycznia 2016 r. skorygować dokumentację rozliczeniową za zleceniobiorcę, któremu ZUS ustalił prawidłowy zakres podlegania ubezpieczeniom
  • Kiedy płatnik musi ponownie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego studiujące dziecko pracownika
  • Czy możliwe jest zawarcie z własnym pracownikiem umowy zlecenia wykonywanej przez niego w ramach działalności gospodarczej
 • Zasiłki
  • Jak ustalać prawo pracownika do zasiłku macierzyńskiego w okresie ubezpieczenia krótszym niż 12 miesięcy
  • Czy okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego dotyczy przedsiębiorców po przerwie na wychowanie dziecka
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Jak przygotować się do zmian przepisów prawa pracy i ZUS w 2016 r.