Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2015/23

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jakie zmiany w obowiązkach pracodawców wobec PFRON wejdą w życie od 1 lipca 2016 r.
  • Jak udzielić pracownikom wolnego za drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, który przypada w sobotę
  • Jak sfinansować i rozliczyć świąteczne prezenty oraz udział pracowników w spotkaniu opłatkowym
  • Jak ustalić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego
  • Czy można zmienić rodzaj umowy o pracę za wypowiedzeniem zmieniającym
  • W jakim terminie można zwolnić pracownika dyscyplinarnie
 • Aktualności
  • Oskładkowanie przychodów osób wykonujących pracę za granicą może być niższe od kwoty przeciętnego wynagrodzenia
  • Nowa wysokość wynagrodzenia wymaganego do udzielenia pozwolenia na pracę wysoko kwalifikowanym cudzoziemcom
  • Nowy sposób refundacji kosztów pracy dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne do 30 roku życia
  • Nowe zasady przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego
  • Zmiany w obowiązkach uczelni wyższych dotyczących prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów
  • Zmiany w uzyskiwaniu kwalifikacji przez członków załóg statków morskich
  • Nowe zasady wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej
  • Zasady podziału majątku byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych między krajowe organizacje związkowe
  • Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli
  • Zmiany stawek minimalnych za czynności adwokackie w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
  • Nowe stawki minimalne za czynności radców prawnych w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
  • Nowe zasady przeprowadzania konkursu na stanowiska dyrektorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowej komisji egzaminacyjnej
  • Zmiany w obowiązkach wobec PFRON pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
 • Temat numeru
  • Jak udzielać urlopu macierzyńskiego po zmianach od 2 stycznia 2016 r.
 • Prawo Pracy
  • Jakie obowiązki wobec komornika ma pracodawca
  • Na ile kont bankowych należy przekazać pobrane od pracowników składki na rzecz organizacji związkowej
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jakie zmiany w 2016 r. będą obowiązywać w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek za osoby przebywające na urlopach wychowawczych
  • Jak ustalać podstawę wymiaru składek osób pracujących za granicą po wyroku TK z 28 października 2015 r.
 • Zasiłki
  • Komu i na jakich zasadach będzie przysługiwać od 2016 r. świadczenie rodzicielskie
  • Czy ustalając prawo do zasiłku należy uzupełnić wypłacone wyrównanie wynagrodzenia zasadniczego do kwoty minimalnego wynagrodzenia
 • BHP w Firmie
  • Czy można modyfikować wzór skierowania na badania lekarskie
 • Spis treści dodatku: Ściąga dla kadrowego
  • Część 1. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń od 1 stycznia 2016 r.
 • Spis treści dodatku: Kadry i płace w sferze budżetowej
  • Jakie są warunki nabywania prawa do trzynastki za 2015 r.
  • Jakie są zasady nabywania przez nauczycieli prawa do dodatków do wynagrodzenia
  • Jakie nowe obowiązki wynikają dla pracodawców z wprowadzenia od 1 stycznia 2016 r. e-zwolnień