Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2016/04

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jak obsadzać wyższe stanowiska w służbie cywilnej po zmianach od 23 stycznia 2016 r.
  • Jakie zmiany opłat w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obowiązują w 2016 r.
  • Jak prawidłowo wystawić dla ZUS zaświadczenie o przychodzie emeryta/rencisty za 2015 r.
  • Jakie zmiany w naliczaniu i stosowaniu odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązują w 2016 r.
  • Od kiedy przysługuje ochrona przed zwolnieniem pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego
  • Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o przekazanie części urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka
  • Czy urlop okolicznościowy może być udzielony 2 miesiące po zdarzeniu, którego dotyczy
 • Aktualności
  • Nowe zasady ustalania wynagradzania dla Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego
  • Zmiany w badaniach statystycznych na 2015 r.
  • Nowy program kursu doskonalącego dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
  • Zmiany w oświadczeniu o stanie majątkowym policjanta
  • Zmiany w wynagradzaniu członków korpusu służby cywilnej
 • Najnowsze Orzecznictwo
  • Czy zasłabnięcie w pracy, a następnie śmierć pracownika uprawnia rodzinę do odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
 • Temat Numeru
  • Zmiany w umowach terminowych od 22 lutego 2016 r. - jakie obowiązki mają pracodawcy
 • Prawo Pracy
  • Jak obliczyć urlop proporcjonalny dla pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym
  • Czy można podjąć pracę na dodatkowym urlopie macierzyńskim rozpoczętym przed nowelizacją przepisów
  • Jak udzielać pracownikowi zatrudnionemu w różnych wymiarach czasu pracy zwolnienia godzinowego z tytułu opieki nad dzieckiem
 • Wynagrodzenia
  • Jaką odpowiedzialność ponosi pracodawca za nielegalne zatrudnianie
  • Jak rozliczyć zwrot składek ZUS niesłusznie potrąconych z wynagrodzenia zleceniobiorcy
  • Czy należy opodatkować zwrócone kandydatowi na pracownika koszty przejazdu na rozmowę kwalifikacyjną
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Kiedy przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składki zdrowotnej
  • Jak skorygować dokumenty rozliczeniowe ZUS w przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy
  • Czy za zleceniobiorcę podlegającego ubezpieczeniom w KRUS należy opłacać składki ZUS
 • Zasiłki
  • Jakie są zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla osób niebędących pracownikami po przerwie w ubezpieczeniu chorobowym
  • Czy ojciec dziecka ma prawo do wyrównania zasiłku macierzyńskiego z tytułu urlopu ojcowskiego
  • Czy należy pomniejszyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli podczas jego pobierania nastąpiła zmiana etatu
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Rozwiązywanie umów o pracę - po zmianach przepisów
 • Spis treści dodatku: Kodeks kadr i płac
  • Ustawa zasiłkowa 2016 z komentarzem