Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2016/08

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jak święta występujące w maju 2016 r. wpływają na wymiar czasu pracy
  • Które spółki Skarbu Państwa są zobowiązane do obliczenia 70% podatku od odpraw i odszkodowań - stanowisko MF i MS
  • Jakie wynagrodzenie przysługuje nauczycielom za udział w egzaminie gimnazjalnym i maturalnym
  • Jakie konsekwencje może ponieść firma, która nie zainstalowała nowej wersji programu Płatnik od 1 kwietnia 2016 r.
  • Czy źle poinformowany o terminie złożenia odwołania do sądu pracownik może domagać się odszkodowania
  • Kto decyduje o tym, która niedziela może być wolna dla pracownika pracującego w niedzielę
  • Czy zawarcie porozumienia rozwiązującego stosunek pracy uprawnia pracownika do dni wolnych na poszukiwanie pracy
 • Aktualności
  • Jednorazowy dodatek do emerytur wyłączony z dochodu uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej
  • Nowe zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów
  • Zmiany w zaszeregowaniu strażaków PSP
  • Nowe stawki uposażenia funkcjonariuszy BOR
  • Nowe stawki dodatku dla policjantów za stopień policyjny
  • Wyższe uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej
  • Nowa kwota bazowa do wyliczenia uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej
  • Wyższe maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pozostałych pracowników urzędów i jednostek administracji rządowej
  • Nowe zasady wypłaty świadczeń pracownikom wojska wykonującym zadania poza granicami państwa
  • Zmiany w procedurze oceny kwalifikacyjnej radców zatrudnionych w Prokuratorii Generalnej
  • Zmiany w zasadach obliczania równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie dla funkcjonariusza Straży Granicznej
  • Wyższe stawki wynagrodzeń dla pracowników samorządowego kolegium odwoławczego
  • Zmiany w zasadach rekrutacji na stanowiska kierownicze urzędu celnego
  • Nowe zasady umieszczania dzieci w pieczy zastępczej
  • Czy pracownik w wieku przedemerytalnym, który przed okresem ochronnym nabył prawo do renty, korzysta z ochrony przed wypowiedzeniem
  • Jak udzielać nauczycielowi wolnego na opiekę na dziecko w wieku do 14 roku życia - stanowisko MEN
 • Temat numeru
  • Zmiany 2016 w prawie pracy i przepisach ZUS - jak rozwiązać 7 najtrudniejszych problemów
 • Prawo Pracy
  • Czy umowy na czas określony zawarte w czasie obowiązywania ustawy antykryzysowej wliczać do obecnego limitu
  • Jak postąpić w razie zaniżenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego przez poprzedniego pracodawcę
 • Wynagrodzenia
  • Jak obniżać składkę zdrowotną do wysokości zaliczki na podatek po najnowszej uchwale Sądu Najwyższego
  • Do jakich danych o pracownikach może mieć dostęp komisja socjalna
  • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jak drogą elektroniczną złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ za pośrednictwem ZUS
  • Czy umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem zawsze podlega oskładkowaniu
 • Zasiłki
  • Jak liczyć okres wyczekiwania przy zmianie tytułów do ubezpieczeń
  • W jakiej wysokości pracownikowi przysługuje zasiłek po ustaniu tytułu do ubezpieczeń
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę i zasiłków - praktyczne rozliczenia