Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2016/09

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jak wynagradzać za pracę w dniu harmonogramowo wolnym przypadającym w święto
  • Jak zatrudnienie pracowników tymczasowych wpływa na wysokość pierwszej raty odpisu na zfśs w 2016 r.
  • Jak prawidłowo wystawić zaświadczenie o przychodzie osób na zasiłku/świadczeniu przedemerytalnym, które trzeba złożyć do 31 maja 2016 r.
  • Czy w umowie na zastępstwo można przyznać zastępcy inne wynagrodzenie, niż miał zastępowany pracownik
  • Czy pracodawca może zgodzić się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika w trakcie podjętych przez niego studiów
  • Czy umowa o współodpowiedzialności za powierzone mienie może zostać zawarta w formie ustnej
 • Aktualności
  • Zmiany w akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli
  • Placówki doskonalenia nauczycieli zachowają status placówek akredytowanych
  • Zmiany w uprawnieniach wojskowej komisji lekarskiej wyższej instancji
  • Nowe stawki uposażenia funkcjonariuszy CBA
  • Zmiana zasad oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie
  • Zmiany we właściwościach uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów konserwatora zabytków i archeologa
  • Nowe sprawozdania cykliczne do badań statystyki publicznej na 2016 r.
  • Zmiany w przeprowadzaniu ocen okresowych w służbie cywilnej
  • Nowe stawki dodatku za posiadany stopień służbowy funkcjonariuszy ABW
  • Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń żołnierzom pełniącym okresową służbę wojskową poza granicami państwa
  • Wzrost uposażeń funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
  • Nowe zasady zamieszczania ogłoszeń o konkursie na sprawowanie zarządu w spółkach Skarbu Państwa
  • Nowe zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych
 • Najnowsze Orzecznictwo
  • Czy członka zarządu można obciążyć zaległościami składkowymi spółki za okres, w którym formalnie nie zasiadał w zarządzie
 • Temat numeru
  • Kiedy należy opodatkować nieodpłatne świadczenia - najnowsza wykładnia organów podatkowych
 • Prawo Pracy
  • Jak udzielać urlopu rodzicielskiego na nowych zasadach
  • W jaki sposób umieścić w aktach osobowych pracownika informację o ukaraniu go karą porządkową, aby można ją było później usunąć bez śladu
 • Wynagrodzenia
  • Jak rozliczyć wynagrodzenie za zlecenie zawarte z innym podmiotem, lecz wykonywane na rzecz własnego pracodawcy
  • Czy za czas wykonywania pracy w innej miejscowości za zgodą pracownika przysługują mu świadczenia z tytułu delegacji
  • Czy do podstawy wymiaru odprawy emerytalnej należy wliczyć dodatek wyrównawczy
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Na jakich zasadach pracodawcy zatrudniający osoby bezrobotne do 30. roku życia mogą zostać zwolnieni z opłacania składek na FP i FGŚP
  • Jak rozliczyć składki za zleceniobiorcę pobierającego rentę socjalną
 • Zasiłki
  • Kiedy pracownik ma prawo do 14 dni wynagrodzenia chorobowego
  • Czy pracownica ma prawo do zasiłku opiekuńczego, jeśli jej mąż przebywa w domu na urlopie bezpłatnym
 • BHP w Firmie
  • Czy badania lekarskie przeprowadzone w czasie wolnym od pracy wliczamy do czasu pracy
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Jak zgłaszać i korygować w ZUS dane zleceniobiorców po zmianach od 1 stycznia 201 r.
 • Spis treści dodatku: Kadry i płace w sferze budżetowej
  • Jak zatrudniać na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej - odpowiedzi na najtrudniejsze pytania z praktyki
  • Jakie są zasady funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych w jednostkach budżetowych
  • Na czym polegają zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące czasu pracy i odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli