Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2016/10

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Czy można zrezygnować z wydłużonego urlopu rodzicielskiego - stanowisko MRPiPS
  • Czy należy opodatkować wypłaty z programu dobrowolnych odejść - najnowsza wykładnia fiskusa
  • Co się zmieni w zgłaszaniu do ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców
  • Kiedy rolnik prowadzący działalność gospodarczą zostanie wyłączony z ubezpieczenia w KRUS
  • Jak traktować pracownika, który zachorował w trakcie urlopu okolicznościowego
  • Czy jest górna granica wysokości odszkodowania z tytułu nierównego traktowania w pracy, którego może domagań si pracownik
  • Czy kurs e-learningu uprawnia do urlopu szkoleniowego
 • Aktualności
  • Zmiany organizacji pracy przy prowadzeniu studiów doktoranckich
  • Nowy wykaz zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu przez państwa UE
  • Przesunięcie terminu wejścia w życie Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych
  • Podwyżka uposażeń funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
  • Wyższe uposażenie funkcjonariuszy ABW
 • Najnowsze orzecznictwo
  • Czy długotrwały urlop bezpłatny może stanowić kryterium doboru pracowników do zwolnienia w ramach zwolnień grupowych
 • Temat numeru
  • "Pierwsza kontrola" PIP - jak pracodawca powinien się do niej przygotować
 • Prawo Pracy
  • Jak liczyć czas trwania umowy na okres próbny
  • Czy pracodawca może cofnąć zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
  • Czy można zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po rozwiązaniu umowy o pracę
 • Wynagrodzenia
  • Komu i kiedy przysługuje dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia
  • Jak rozliczyć nagrodę za osiągnięcia naukowe wypłaconą nauczycielowi akademickiemu
  • Czy pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika dobrowolną składkę za kilka miesięcy
  • Jak rozliczyć zwrot niesłusznie wypłaconej nagrody jubileuszowej
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za pracownicę, która po urlopie wypoczynkowym przechodzi na wychowawczy
  • Czy dofinansowanie szkolenia odbywanego z inicjatywy pracownika podlega oskładkowaniu
  • Kiedy ZUS wyrazi zgodę na przywrócenie ciągłości podlegania przez przedsiębiorcę ubezpieczeniu chorobowemu
 • Zasiłki
  • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku dla prowadzącego działalność gospodarczą, jeśli nastąpiła zmiana tytułu do ubezpieczeń
  • Jakie dokumenty złożyć przy zmianie ubezpieczonego pobierającego zasiłek macierzyński
  • Czy nieprawidłowo wypłacona prowizja wpływa na wysokość podstawy wymiaru zasiłku
  • Jak liczyć 3-miesięczny okres, w ciągu którego nie trzeba ponownie ustalać podstawy wymiaru zasiłku
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Jak udzielać urlopów wypoczynkowych i jak je rozliczać
   • Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego
    • Pracownicy podejmujący pracę po raz pierwszy
    • Prawo do kolejnych urlopów
    • Urlop w informacji o warunkach zatrudnienia
   • Wymiar urlopu wypoczynkowego
    • Podstawowe wymiary urlopu
    • Urlop pracowników zatrudnionych na niepełny etat
    • Zaliczanie okresów nauki do stażu urlopowego
    • Inne okresy podlegające zaliczeniu do stażu urlopowego
   • Udzielanie urlopów wypoczynkowych
    • Udzielanie urlopów na dni pracy
    • Urlop pracowników pracujących w równoważnym systemie czasu pracy
   • Urlopy proporcjonalne
    • Prawo do urlopu w przypadku zmiany pracodawcy
    • Urlop po okresie niewykonywania pracy
    • Urlop uzupełniający
   • Realizacja prawa do urlopu
    • Planowanie urlopów i uzgadnianie terminów ich wykorzystywania
    • Przesunięcie terminu urlopu
    • Przerwanie urlopu
    • Odwołanie z urlopu
   • Urlopy o szczególnym charakterze
    • Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim
    • Urlop w okresie wypowiedzenia
    • Urlop w okresie zwolnienia ze świadczenia pracy
    • Urlop na żądanie
   • Skutki niewykorzystania urlopu w ustalonym terminie
    • Udzielanie zaległego urlopu
    • Przedawnienie prawa do urlopu
   • Wynagrodzenie urlopowe
    • Podstawa wymiaru
    • Pomijanie składników przysługujących za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
    • Wliczanie stałych składników
    • Wliczanie zmiennych składników przysługujących za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc
    • Obliczanie wynagrodzenia urlopowego
    • Zmiana w składnikach wynagrodzenia
    • Niepełny przepracowany okres
    • Urlop na przełomie miesięcy
    • Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli
   • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
    • Zasady wypłaty ekwiwalentu
    • Obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
    • Współczynnik ekwiwalentowy
    • Termin wypłaty wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego