Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2016/12

 • Zmiany 2016
  • Co zrobić z umową terminową, która przekracza 33 miesiące i nie występują przyczyny uzasadniające zawarcie tak długiej umowy
  • Jak ustalać okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony po zmianach przepisów
  • Kiedy można zastosować zwolnienie ze składek jednej z dwóch równolegle realizowanych umów zlecenia
  • Kiedy i w jakiej wysokości osoba prowadząca działalność gospodarczą nabędzie prawo do zasiłku chorobowego
 • Prawo Pracy
  • Czy urzędnika samorządowego, który odchodzi na emeryturę, można ponownie zatrudnić bez przeprowadzania naboru
  • Czy można zmienić harmonogram w czasie trwania okresu rozliczeniowego na podstawie porozumienia pracowników
  • Czy pracownikowi, który pojechał w podróż służbową samochodem, należy wliczyć do czasu pracy cały czas prowadzenia pojazdu
  • W jakim wymiarze pracownikowi przysługuje czas wolny za pracę w niedzielę i święto
  • Jak rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który przechodzi na emeryturę
 • Wynagrodzenia
  • Jak wprowadzić do regulaminu wynagradzania okresowy dodatek stażowy
  • W jakiej wysokości wypłacać składniki wynagrodzenia w przypadku pracy na urlopie rodzicielskim
  • Jak opłacać godziny ponadwymiarowe pracownika zatrudnionego na niepełny etat
  • Czy pracownica nabędzie prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy podczas urlopu wychowawczego
  • Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy dla niepełnoetatowca
  • Jaką kwotę wolną od potrąceń zastosować do pracownika zatrudnionego na podstawie dwóch umów o pracę
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jak rozliczyć składki ZUS za oddelegowanego pracownika uzyskującego przychody w Polsce i w Niemczech
  • Czy umowa zlecenia zawarta z osobą zatrudnioną w niepełnym wymiarze czasu pracy podlega oskładkowaniu
  • Czy członkowie rady nadzorczej pełniący funkcję nieodpłatnie powinni zostać zgłoszeni do ZUS
  • Czy zleceniobiorca uzyskujący kwotę minimalnego wynagrodzenia może z własnej działalności opłacać tylko składkę zdrowotną
  • Czy ZUS odpowiada za błędne zgłoszenie przedsiębiorcy i zaniżenie składek, jeżeli miał wszystkie dane, aby to stwierdzić
 • Zasiłki
  • Kiedy kolejną niezdolność do pracy uwzględnić w nowym okresie zasiłkowym
  • Jak uzupełnić wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku przy stawce akordowej
  • Jak w podstawie wymiaru zasiłku uwzględniać wynagrodzenie roczne
  • Czy w podstawie wymiaru zasiłku należy uwzględnić ryczałt za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych
  • Kiedy i w jakiej wysokości osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę i prowadząca działalność nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego
 • Emerytury i Renty
  • Czy pracodawca powinien wykazywać w zaświadczeniach dla ZUS dodatek stażowy za czas pobierania świadczeń chorobowych
  • Czy następca prawny pracodawcy może wystawić zaświadczenie ZUS Rp-7 dla przejętego pracownika