Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2016/13-14

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Co zmieni się w zakresie terminu zawierania umów o pracę od 1 września 2016 r.
  • Jak rozliczyć dopłatę do kolonii dziecka pracownika sfinansowaną ze środków obrotowych
  • Na jakich warunkach pracownica może w jednym zakładzie korzystać z urlopu wychowawczego, a w drugim pracować
  • Czy pracodawca, który sporządził plan urlopów mimo braku takiego obowiązku, może wycofać się ze swoich ustaleń
  • Kiedy przedawnia się możliwość ukarania pracownika
 • Aktualności
  • Zmiany w prowadzeniu ewidencji czasu pracy i odpoczynku marynarza
  • Wyższe wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w KRUS
  • Kontynuacja kształcenia w zawodzie opiekunka dziecięca
  • Zmiana mnożników stanowiących uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej
  • Wyższy dodatek funkcyjny dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
  • Zmiany w warunkach dostępu do zawodów maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego
  • Zmiany w strukturze stanowisk Państwowej straży Pożarnej
  • Nowy tryb prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli
  • Zmiany w statystyce publicznej na 2016 r.
  • Wyższe wynagrodzenie dla pracowników regionalnych izb obrachunkowych
  • Procedura ubiegania się o uznanie praktyki zawodowej w niektórych zawodach regulowanych działu transport
  • Podwyżka uposażeń dla funkcjonariuszy celnych
  • Nowe zadania MPiPS oraz PIP w zakresie równego traktowania pracowników mobilnych z UE
  • Podwyżka wynagrodzeń dla asystentów sędziów w sądach powszechnych
  • Zasady ubiegania się o uznanie odbytej za granicą praktyki na doradcę podatkowego
  • Zasady uznawania zagranicznej praktyki zawodowej kandydata na aktuariusza
  • Nowy system informacji o zawodach i działalnościach regulowanych
  • Powołanie Rady Zatrudnienia Socjalnego
  • Zmiany w udzielaniu dodatkowego urlopu żołnierzom zawodowym wykonującym służbę w szkodliwych warunkach
  • Zmiany w przeprowadzaniu testu umiejętności dla kandydatów ubiegających sią o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych
  • Zmiany w przepisach o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
  • Tryb uznawania zagranicznej praktyki zawodowej w zakresie geologii
  • Rozszerzenie rodzaju spraw załatwianych z wykorzystaniem portalu podatkowego
  • Zmiany w kształceniu zawodowym na potrzeby rynku pracy
  • Czy rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta, uprawnia do nabycia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
  • Które spółki muszą pobrać 70% podatek od przyznanych odpraw i odszkodowań - interpretacja indywidualna MF
  • Na jaką umowę o pracę należy zatrudnić cudzoziemca posiadającego czasową kartę pobytu
  • Czy nauczycielowi zatrudnionemu w przedszkolu przysługuje urlop na żądanie
  • Jak usuwać niepotrzebne dokumenty z akt osobowych pracownika
 • Wynagrodzenia
  • Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe dla pracownika wynagradzanego prowizyjnie
  • Czy uzupełniać podstawę wymiaru ekwiwalentu za urlop o dni niepłatnej nieobecności w pracy
  • Jak ustalić wysokość potrącenia, jeżeli pracownik otrzymał nieodpłatne świadczenie
  • Czy nowy pracodawca przejmuje uprawnienia do dofinansowania wynagrodzeń z PFRON
  • Czy diety otrzymane od czeskiego pracodawcy są zwolnione z opodatkowania w Polsce
  • Czy przejazdy pracowników gminy prywatnymi samochodami w celach służbowych są opodatkowane
  • Jak rozliczać wynagrodzenia postawione do dyspozycji pracowników w ostatnim dniu miesiąca
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jakie zagrożenia wynikają z uznania przez ZUS umowy zlecenia za wykonywaną na rzecz pracodawcy
  • Jak skorygować dokumentację rozliczeniową za pracownika, któremu nienależnie wypłacono wynagrodzenie chorobowe
  • Czy należy oskładkować umowę zlecenia zawartą z pracownikiem innego podmiotu
  • Z jaką datą należy wyrejestrować członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego
  • Na jakich zasadach obniżać składkę zdrowotną do wysokości zaliczki podatkowej, gdy pracownik otrzymał wynagrodzenie i zasiłek chorobowy
 • Zasiłki
  • Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego w przypadku pobierania go przez oboje rodziców
  • Czy pracownik, który nie nabył prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, nabędzie prawo do zasiłku
  • Jak postąpić, gdy pracownika jest niezdolna do pracy w trakcie korzystania z zasiłku macierzyńskiego i po jego zakończeniu
  • Kiedy pracownicy należy się zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorą matką
  • Czy wypadek drogowy pracownika, który samowolnie użył do przewozu towaru pracodawcy własnego pojazdu, jest wypadkiem przy pracy
 • BHP w Firmie
  • Na jakie badania skierować pracownicę w przypadku zbiegu badań kontrolnych  okresowych
 • Spis treści dodatku: Wskaźniki i stawki
  • Wskaźniki i stawki - stan prawny na dzień 20 czerwca 2016 r.
 • Spis treści dodatku: Ściąga dla kadrowego