Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2016/17

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Czy niepodjęcie przez pracownika zatrudnienia powoduje nieważność zawartej umowy po zmianach przepisów od 1 września 2016 r.
  • Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzeń pracowników po zmianie przepisów od 8 września 2016 r.
  • Czy palenie e-papierosów w miejscu pracy będzie jeszcze dopuszczalne
  • Czy umowa na zastępstwo powinna zostać przedłużona do dnia porodu
  • W jakich okolicznościach pracownik, który otrzymała wypowiedzenie zmieniające, nabywa prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy
  • Czy pracownikowi pełniącemu dyżur w domu przysługuje w zamian czas wolny
 • Aktualności
  • Nowe zasady wykonywania przez cudzoziemców zawodu farmaceuty
  • Zasady delegowania pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy do służby w ABW
  • Wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r.
  • Wynagrodzenie członków Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
  • Zmiana właściwości sądów rejonowych rozpatrujących sprawy z zakresu prawa pracy
  • Zmiany w przepisach dotyczących warunków pracy kobiet
  • Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych przystępujących do egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką
  • Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych przystępujących do egzaminów wstępnych na aplikację radcowską
  • Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych przystępujących do egzaminów wstępnych na aplikację notarialną
  • Nowe okoliczności zwalniające lekarzy z zachowania tajemnicy
  • Zmiany w powoływaniu kierownictwa i rad naukowych w państwowych instytutach badawczych
  • Zmiany w sposobie podwyższania uposażenia funkcjonariuszy celnych
  • Kryteria przywrócenia funkcjonariusza celnego do służby
  • Okres przedawnienia wznowienia postępowania dyscyplinarnego policjanta
  • Żądanie przez ZUS zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rehabilitacyjnego
  • Zasady ustalania wysokości zasiłku chorobowego
  • Zmiana podmiotów przyznających nagrody roczne kierownikom zatrudnionym w jednostkach podległych MSWiA
  • Nowy wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowców wykonujących przewóz drogowy
  • Wyłączenie z egzekucji komorniczej świadczeń dla dzieci
  • Wysokość opłaty za egzamin konkursowy na aplikanta rzecznika patentowego
  • Niższa roczna opłata za aplikację rzecznikowską
  • Podwyżka wynagrodzeń dla asystentów i sekretarzy zatrudnionych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  • Zmiany w Karcie Nauczyciela w zakresie wymiaru zatrudnienia i odpowiedzialności dyscyplinarnej
  • Nowe podstawy programowe kształcenia w niektórych zawodach
  • Nowe zasady wynagradzania menedżerów w spółkach Skarbu Państwa
  • Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych
  • Czy ZUS może wydać decyzję o podleganiu ubezpieczeniom społecznym, gdy składki uległy przedawnieniu
  • Czy kilkutygodniowy pobyt męża rolniczki za granicą jest podstawą do wyłączenia go z ubezpieczenia rolniczego
 • Temat Numeru
  • Jakie zmiany w wynagradzaniu zleceniobiorców i samozatrudnionych będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.
 • Prawo Pracy
  • Jak zawierać umowy na zastępstwo po zmianach przepisów
  • Czy zwolnienie w celu prywatnego wyjścia może trwać kilka dni
 • Wynagrodzenia
  • Jak po zmianach wypełnić informację o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON - INF-U
  • Jak obliczyć rekompensatę za nadgodziny przy akordowym systemie wynagradzania
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jakim ubezpieczeniom podlega przedsiębiorca będący jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej
  • Na jakich zasadach płatnik zgłasza do ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorcę
 • Zasiłki
  • Co zrobić w razie niewydania przez ZUS decyzji dotyczącej prawa do zasiłku
  • Czy należy ponownie przeliczyć zasiłek w przypadku wypłaty pracownikowi wyrównania premii za wcześniejsze miesiące
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Korespondencja pracodawcy z PIP - wzory pism z komentarzem
   • Korespondencja kierowana przez kontrolowanych pracodawców
    • Zastrzeżenia do protokołu kontroli
    • Informacja o wykonaniu nakazu
    • Informacja o wykonaniu wniosków zawartych w wystąpieniu
    • Odwołanie od nakazu inspektora pracy
    • Pismo uzupełniające wniesione odwołanie
    • Wniosek o zmianę terminu decyzji zawartych w nakazie
    • Wniosek o wygaszenie decyzji
    • Wybrane pozostałe pisma kierowane do PIP
    • Pisma związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
    • Przesłanie protokołu powypadkowego
    • Pisma związane z czasem pracy
    • Zawiadomienie o przedłużeniu okresu rozliczeniowego w systemie równoważnego czasu pracy
    • Zawiadomienie o przedłużeniu okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy
    • Pozostałe pisma kierowane do PIP
    • Porozumienie w sprawie zawieszenia stosowania przepisów prawa pracy
    • Porozumienie w sprawie stosowania mniej korzystnych warunków zatrudniania