Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2016/18

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jak udzielić pracownikom urlopu zaległego za 2015 r.
  • W jakiej wysokości przekazać do 30 września 2016 r. odpis na zfśs na pracownika-emeryta
  • Jak zachować prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem
  • Czy osoba zatrudniona na dwóch etatach ma prawo do dwóch odpraw emerytalnych
  • Jak dokonuje się potrąceń na świadczenia alimentacyjne z wypłaconej pracownikowi nagrody uznaniowej
  • Kiedy pracownik może dostać urlop wypoczynkowy liczony w godzinach
 • Aktualności
  • Wymagania wobec ekspertów powoływanych do porównania efektów uczenia z Polską Ramą Kwalifikacji
  • Zmiana organizacji roku szkolnego
  • Powołanie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy
  • Wzór wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych w sprawie nauczycieli
  • Nowe wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej
  • Zniesienie ograniczeń i limitów punktów edukacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • Zmiany w orzekaniu o zdolności do służby w CBA
  • Zakaz palenia e-papierosów w miejscu pracy
  • Zmiany w standardach kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo
  • Nowe wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych
  • Zasady wykonywania przez cudzoziemców zawodów doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
  • Zmiany w organizacji pracy uczelni wyższych
  • Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek osób oddelegowanych do pracy za granicą
  • Nowa wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych
  • Jakie są koszty zastępstwa procesowego w sprawie o ustalenie istnienia bądź nieistnienia ubezpieczenia społecznego
 • Temat numeru
  • Jakie prawa i obowiązki ma pracodawca w związku z podnoszeniem przez pracowników kwalifikacji zawodowych
 • Prawo Pracy
  • Czy zawiadamiając PIP o obiektywnych przyczynach zawarcia nielimitowanej umowy na czas określony można przesłać samą kopię umowy o pracę
  • Czy w związku z przejęciem zakładu pracy nowy pracodawca powinien przejąć zleceniobiorców
  • Czy zwolnienie lekarskie przerywa urlop ojcowski
  • Kiedy można zwolnić pracownika przebywającego na długotrwałej chorobie
 • Wynagrodzenia
  • Jak ustalić wysokość wynagrodzenia pracownika, aby nie zostało zakwestionowane przez ZUS
  • Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe, jeżeli składniki pensji zostały wypłacone zaliczkowo
  • Kiedy przedawnia się możliwość skorzystania z obniżenia wpłaty na PFRON
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jakie składki należy opłacać za osobę, która zawarła umowę zlecenia z członkiem rodziny prowadzącym działalność gospodarczą
  • Jakie składki są należne za osobę, która zawarła umowę zlecenia w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego
  • Kiedy członek rodziny osoby zwolnionej z pracy utraci prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ
 • Zasiłki
  • Jak ustalić wysokość wynagrodzenia oraz zasiłku macierzyńskiego w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
  • W jaki sposób ustalić okres zasiłkowy dla pracownicy w ciąży
 • BHP w Firmie
  • Czy pracownika trzeba skierować na badania lekarskie przy zmianie stanowiska na kierownicze
 • Spis treści dodatku: Kadry i płace w sferze budżetowej
  • Jak po zmianach przepisów wynagradzać menedżerów zarządzających spółkami Skarbu Państwa
  • Jak przyznawać i wypłacać nauczycielom nagrody jubileuszowe